Suoritettu varusmiespalvelus vaikutti miesten saaman luoton määrään (TAS 117/2011, annettu 11.10.2012)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, toimiko tietty rahoitusyhtiö tasa-arvolain vastaisesti, kun yhdeksi sen tarjoaman autorahoituksen luottoehdoksi oli asetettu vain kutsuntaikäisille miehille jo suoritettu varusmiespalvelu. Mikäli ehto ei täyttynyt, yhtiö myönsi miehille maksimissaan 1000 euron rahoituksen. Luottoehtojen mukaan kaikkien muiden hakijoiden kohdalla enimmäisluottoraja oli korkeampi. Varusmiespalvelun suorittaminen todennettiin rahoitusta haettaessa erillisellä, vain miehille osoitetulla kysymyksellä. Naishakijoilta ei tiedusteltu mitään mahdollisesta vapaaehtoisen asepalvelun suorittamisesta.

Tasa-arvovaltuutetulle toimittamassaan selvityksessä rahoitusyhtiö vetosi Finanssivalvonnan antamiin luotonantoa koskeviin määräyksiin ja ilmoitti niiden mukaisesti menettelynsä tarkoitukseksi velallisen lähitulevaisuuden maksukyvyn selvittämisen. Yhtiön mukaan varusmiespalvelusta kysymisellä oli merkitystä vain niille asevelvollisille miehille, jotka eivät vielä olleet suorittaneet asevelvollisuuttaan mutta joiden se tuli asevelvollisuuslain mukaan suorittaa. Tämä rahoituksen määrään vaikuttava edellytys ei siis koskenut esimerkiksi asepalveluksesta vapautettuja miehiä eikä myöskään naisia, koska naiset eivät lain mukaan ole asevelvollisia.

Tasa-arvovaltuutettu totesi, että vaikka vain miehille säädettyä asevelvollisuutta ei itsessään pidetä tasa-arvolain tarkoittamana sukupuolisyrjintänä, se ei saa johtaa siihen, että miehiä kohdellaan asevelvollisuuteen liittyvän syyn johdosta naisia epäedullisemmin muissa yhteyksissä, kuten rahoituspalveluja tarjottaessa. Tasa-arvolaissa on erikseen säädetty, että elinkeinonharjoittajan menettelyä on pidettävä tasa-arvolaissa kiellettynä syrjintänä, jos henkilö asetetaan yleisesti saatavilla olevien palvelujen tarjonnassa sukupuolen perusteella muita epäedullisempaan asemaan.

Tasa-arvolaissa tarkoitettuna välittömänä sukupuolisyrjintänä on pidettävä sellaista menettelyä, jossa naisiin ja miehiin sovelletaan ilman hyväksyttävää perustetta eri sääntöjä samankaltaisissa tilanteissa. Tällainen tilanne syntyisi arvioitavana ollutta luotonantomenettelyä noudatettaessa, jos varusmiespalvelun lähiaikana aloittavalle miehelle myönnettäisiin vain luottoehtojen sallima 1000 euron maksimirahoitus, kun taas samaan aikaan miehen kanssa vapaaehtoiseen asepalveluun astuva nainen saisi hakemansa autorahoituksen ”täysimääräisenä” eli ilman asevelvolliseen verrokkimieheen kohdistettua määrällistä rajoitusta. Tasa-arvovaltuutettu katsoikin rahoitusyhtiön luottoehdot kokonaisuutena arvioiden miehiä välittömästi syrjiviksi ja totesi, että rahoitusyhtiön luottoehtoja sekä luotonantomenettelyä tulisi osin muuttaa.

Yhtiö oli myös itse jo tasa-arvovaltuutetulle toimittamassaan selvityksessä ilmoittanut valmiutensa korjata menettelynsä sukupuolineutraaliksi muuttamalla hakumenettelyä niin, että jatkossa myös kaikilta ikänsä puolesta vapaaehtoiseen asepalveluun kelpoisilta naisilta kysyttäisiin armeijaan menoa koskevista suunnitelmista. Tasa-arvovaltuutettu piti ehdotusta asianmukaisena ja muutosta hyväksyttävänä, jos hakemuksessa kysytään, aikooko hakija suorittaa varusmies- tai vapaaehtoisen asepalvelun lähitulevaisuudessa. Valtuutettu pyysi rahoitusyhtiötä ilmoittamaan tasa-arvovaltuutetun toimistolle, mihin toimenpiteisiin se on annetun lausunnon johdosta ryhtynyt. Yhtiö toimitti myöhemmin valtuutetun asettamat ehdot täyttävän rahoitushakemuksen.

30.12.2012