Hyppää sisältöön

Sukupuolen moninaisuus puuttuu hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta (TAS 181/16, annettu 30.5.2016)

Tasa-arvovaltuutetulle tulleen yhteydenoton mukaan hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa 2016 – 2019 käsitellään yksinomaan miehiä ja naisia tai ”molempia sukupuolia” jättäen sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun monimuotoisuuden kokonaan vaille huomiota. Tasa-arvovaltuutetulta kysyttiin, toimiiko valtioneuvosto viranomaisena tasa-arvolain 6 c §:n edellyttämällä tavalla. Tasa-arvolain 6 c §:n mukaan viranomaisten tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Tasa-arvovaltuutettu on eri yhteyksissä todennut olevansa pettynyt siihen, että hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa ei ole mukana sukupuolen moninaisuuden näkökulmaa eikä sen tavoitteissa ole esimerkiksi translain uudistamista. Tasa-arvovaltuutetun kanta on, että translain mukaisista sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytyksistä pitäisi ehdottomasti poistaa vaatimus siitä, että henkilö on steriloitu tai hän on muusta syystä lisääntymiskyvytön. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus rikkoo transsukupuolisten henkilöiden oikeutta tasa-arvoon, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen sekä yksityis- ja perhe-elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän loppuraportissa 6.5.2015 on jo olemassa valmis hallituksen esityksen muotoon tehty ehdotus lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamisesta. Tasa-arvovaltuutettu on ehdottanut, että translain uudistaminen otettaisiin mukaan valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittiseen toimintaohjelmaan.

Valtioneuvosto eli hallitus on Suomessa ylintä toimeenpanovaltaa käyttävä elin. Valtioneuvoston päätösten lainmukaisuutta valvoo oikeuskansleri. Hallitusohjelma on menettely- ja tavoiteohjelma, jossa määritellään ne suuntaviivat, joita hallitus aikoo toimikautensa aikana noudattaa. Valtioneuvosto on hallitusohjelmaa ja siihen liittyvää tasa-arvo-ohjelmaa tehdessään poliittista valtaa käyttävä valtioelin, jonka vastuu hallitusohjelman ja tasa-arvo-ohjelman sisällöstä ja toteuttamisesta on poliittista eikä oikeudellista. Tasa-arvolain 6 c § ei siten velvoita hallitusta ottamaan hallitusohjelmaan tai tasa-arvo-ohjelmaan sukupuolen moninaisuuden näkökulmaa ja asettamaan siihen liittyviä tavoitteita, niin tärkeää kuin se olisikin.

 

 

16.06.2016