Hyppää sisältöön

Prosessiasiantuntijan palkkausta koskeva syrjintäepäily (TAS 93/2013, annettu 10.6.2014)

Erään kaupungin prosessiasiantuntija pyysi tasa-arvovaltuutettua selvittämään, kohteliko kaupunki häntä palkkauksessa tasa-arvolain vastaisesti, kun hänelle maksettiin pienempää tehtäväkohtaista palkkaa kuin tietotekniikka-asiantuntijalle. Kummatkin kuuluivat kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin, mutta he eivät kuuluneet samaan hinnoittelukohtaan. Prosessiasiantuntijan tehtäväkohtainen palkka oli sijoitettu KVTES:n hinnoittelukohtaan 01HAL033, sen kolmanteen tasoon, ja tietotekniikka-asiantuntijan tehtävä oli hinnoittelemattomien työntekijöiden ryhmässä.

Kysymys verrokkihenkilöstä

Keskeinen kysymys asiassa oli se, saattoiko prosessiasiantuntija verrata palkkaansa tietotekniikka-asiantuntijan palkkaan. Kaupunki lähti siitä, ettei prosessiasiantuntijan työtä tullut verrata tietotekniikka-asiantuntijan työhön, koska he eivät kuuluneet samaan hinnoittelukohtaan. Kaupunki totesi, että kunta-alalla vertailuja tehdään hinnoitteluryhmien sisällä, ei niiden välillä. Kaupungin mukaan KVTES ja viime kädessä työnantaja määrittelevät sen, mihin hinnoittelukohtaan henkilöt työn puolesta kuuluvat. Kaupunki viittasi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen lausuntoon, jossa todetaan, että tehtävien vaativuuden arvioinnin kohteena on samanaikaisesti saman työnantajan samaan palkkahinnoittelukohtaan kuuluvat tehtävät ja näiden tehtävien keskinäinen vertailu. 

Tasa-arvovaltuutettu katsoi prosessiasiantuntijan voivan verrata työtään tietotekniikka-asiantuntijan työhön. Tasa-arvolainsäädännössä lähdetään siitä, että työntekijä voi verrata työtään työnantajan palveluksessa olevan toisen työntekijän työhön ja jos työt ovat samoja tai samanarvoisia, heille tulee maksaa samaa palkkaa. Tasa-arvovaltuutetun mukaan asiaan ei liittynyt seikkoja, joiden vuoksi vertailun tekeminen tällä tavalla ei olisi ollut mahdollista.

Vaikka työt on työ- tai virkaehtosopimuksessa sijoitettu eri palkkaryhmiin, tämä ei ole tasa-arvolainsäädäntöä sovellettaessa esteenä töiden vertaamiselle. Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisemassa asiassa Enderby C-127/92 vertailtavien töiden palkoista määrättiin vieläpä eri työehtosopimuksissa. Esteenä töiden vertaamiselle ei myöskään ole se, että työt on asetettu eri hinnoittelukohtiin viime kädessä työnantajan päätöksellä. Jos näin olisi, työnantaja voisi estää työntekijöiden samapalkkaisuusvaatimukset pelkästään sijoittamalla heidät eri hinnoittelukohtiin. Prosessiasiantuntijan oikeus samaan tehtäväkohtaiseen palkkaan kuin tietotekniikka-asiantuntijalla riippui siis siitä, voitiinko vertailtavia töitä pitää vaativuudeltaan samanarvoisina.

Tehdystä töiden vaativuuden vertailusta

Tasa-arvovaltuutettu esitti saamiensa selvitysten perusteella eräitä huomioita prosessiasiantuntijan ja tietotekniikka-asiantuntijan tehtävien vaativuuden vertailusta ja esiin tuoduista perusteluista.

Tasa-arvovaltuutettu kiinnitti huomiota muun muassa vertailtavien töiden arvioinnissa käytettyyn erilaiseen perustelutapaan. Tietotekniikka-asiantuntijan tehtävien vaikuttavuuden arvioinnissa kaupunki näytti painottavan niitä ulottuvuuksia, joita ylipäätään on niillä työprosesseilla, joihin tämä osallistui. Prosessiasiantuntijan tehtävien vaikuttavuuden arvioinnissa kaupunki ei näin menetellyt vaan korosti sitä, että viimekätinen vastuu tehtäväkokonaisuuksista, joita prosessiasiantuntija teki, kuului jollekin muulle taholle.

Tasa-arvovaltuutettu katsoi myös, että tarkasteltavana olleiden töiden vaikuttavuuden vertailun perustaminen pääosin vain taloudellisiin seikkoihin jätti vähälle huomiolle eräät prosessiasiantuntijan työn vaikuttavuuteen liittyvät ulottuvuudet. Sisäinen tarkastus ja valvonta, riskienhallinnan tehtävät sekä strategiatyö, johon projektiasiantuntija osallistui, ovat toimintoja, joiden avulla pyritään varmistamaan kunnan ja sen organisaatioiden tavoitteiden saavuttaminen ja kunnan toimintaedellytysten turvaaminen, millä on erittäin suuri merkitys kunnan toiminnan kannalta. Prosessiasiantuntijan esimerkiksi sisäiseen tarkatukseen liittyvällä työllä voi olla myös suuria taloudellisia vaikutuksia.

Tasa-arvovaltuutetun saaman tiedon mukaan osapuolet ovat päässeet sovintoon prosessiasiantuntijan palkkauksesta.

29.10.2014