Hyppää sisältöön

Perhevapaiden vaikutus opiskeluoikeuteen (TAS 271/2013, annettu 16.10.2013)

Tasa-arvovaltuutettuun otti yhteyttä opiskelija, joka oli ollut kaksi vuotta äitiys- ja vanhempainvapaalla ja halusi jatkaa vielä vuoden hoitovapaalla. Hän oli saanut ammattikorkeakoulustaan ilmoituksen, että menettää opiskeluoikeutensa, jollei palaa opintojensa pariin. Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, onko tämä oppilaitoksen ilmoitus ja ammattikorkeakoululain opintojen kestoa koskeva säännös ristiriidassa tasa-arvolain kanssa.

Tasa-arvolaki kieltää asettamasta henkilöä eri asemaan raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä. Oppilaitos ei voi tasa-arvolain syrjinnän kieltoa rikkomatta menetellä siten, että opiskelija joutuu raskauden, äitiys- tai isyysvapaiden tai muiden perheenhuoltovelvollisuuksien perusteella epäedulliseen asemaan esimerkiksi opinto-oikeudesta tai opintojen kestosta päätettäessä.

Ammattikorkeakoululain opintojen kestoa koskevan säännöksen mukaan opiskelija voi olla poissa yhteensä kahden lukuvuoden ajan. Lisäksi laissa määrätään, että opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa, menettää opiskeluoikeutensa, jollei oppilaitos myönnä lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen.

Tasa-arvovaltuutettu pyysi yhteyttä ottaneen opiskelijan tapaukseen liittyen selvitykset kyseiseltä ammattikorkeakoululta ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Ammattikorkeakoulu totesi selvityksessään, että äitiys- ja vanhempainvapaa on aina katsottu kyseisessä oppilaitoksessa hyväksyttäväksi syyksi myöntää jatkoaikaa opintojen loppuunsaattamiseen. Yhteydenottajalle ei ole ilmeisesti riittävän selkeästi osattu kertoa, että vaikka ammattikorkeakoululain mukaan poissaoloaikaan ei voi hakea pidennystä, opintojen loppuunsaattamiseen voi hakea jatkoaikaa. Valtuutettu totesi, että tässä tapauksessa opiskelijaa ei ole toistaiseksi asetettu epäedulliseen asemaan eikä hänen toivomalleen vuoden pituiselle hoitovapaajaksolle ole esitetty estettä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksen mukaan ammattikorkeakoululain poissaolosäännöksen tarkoituksena on antaa opiskelijalle tarvittava joustavuus opintojen suorittamiseen. Laissa ei ole mainittu äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata hyväksyttävinä poissaolosyinä, sillä kaikkien hyväksyttävien poissaolosyiden luettelemista ei ole pidetty tarkoituksenmukaisena.

Tasa-arvovaltuutettu pyytää opetus- ja kulttuuriministeriötä harkitsemaan ammattikorkeakoululain poissaolosäännösten yhdenmukaistamista yliopistolain tapaan. Yliopistolaissa on yksiselitteinen ja selkeä maininta siitä, että tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Säännös takaa opiskelijoiden yhdenmukaisen kohtelun. Tasa-arvovaltuutettu toteaa, että samanlainen selkeä maininta ammattikorkeakoululaissa takaisi, että myös ammattikorkeakouluissa opiskelevia kohdeltaisiin yhdenmukaisesti äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaiden aiheuttamien poissaolojen suhteen.

 

31.12.2013