Hyppää sisältöön

Paluu samoihin tehtäviin perhevapaan jälkeen (TAS 402/2018, annettu 7.1.2019)

A pyysi tasa-arvovaltuutettua selvittämään, oliko häntä syrjitty tasa-arvolaissa kielletyllä tavalla, kun hän ei perhevapaalta palattuaan saanut jatkaa samassa tehtävässä kuin ennen perhevapaata.

A oli ollut perhevapaalla marraskuusta 2014 syyskuuhun 2017. Ennen perhevapaataan A oli toiminut päätoimisena työpaikkakouluttajana. Kun hän palasi perhevapaalta, hänen sijaisensa jatkoi työpaikkakouluttajan tehtävien hoitamista ja A:lle annettiin raskaampia ja vähemmän vaativia tehtäviä. Sittemmin sijainen vaihtoi työpaikkaa ja A:lle tarjottiin mahdollisuutta hakea takaisin entiseen tehtäväänsä.

Asiassa oli riidatonta se, että A:n hoitama työpaikkakouluttajan tehtävä oli A:n työhönpaluuhetkellä edelleen olemassa. Tehtävää hoiti A:n perhevapaan aikana sijainen, joka jatkoi tehtävän hoitamista myös A:n palattua perhevapaalta. Sijaisen siirryttyä toiseen työpaikkaan laitettiin työpaikkakouluttajan tehtävä hakuun.

Työnantajan mukaan työpaikkakouluttajan tehtävä ei ole työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa määritelty tehtävä, vaan yksi mahdollinen yrityksen yleisen tehtävänimikkeen alla tehtävä työtehtävä, josta maksetaan palkan lisää. Työnantaja katsoi, että koska A palasi perhevapaalta tämän työsopimuksessa määritellyn nimikkeen mukaiseen tehtävään, A:n oikeus palata perhevapaalta samoihin tehtäviin on käytännössä toteutunut.

Tapauksessa oli siten ensisijaisesti kyse työsopimuslain 4 luvun 9 §:n tulkinnasta ja sen arvioimisesta, oliko A:lle perhevapaalta paluun jälkeen osoitettu tehtävä työsopimuslain tarkoittama 'aikaisempi työ'.

Vaikka tasa-arvovaltuutettu ei oman toimivaltansa puitteissa voi ottaa kantaa siihen, onko asiassa noudatettu työsopimuslakia, yllä mainitun työsopimuslain säännöksen huomioon ottaminen oli välttämätöntä sen arvioimiseksi, oliko A:ta syrjitty tasa-arvolaissa kielletyllä tavalla vanhempainvapaan vuoksi.

Oikeuskirjallisuuden mukaan 'aikaisempi työ' tarkoittaa työntekijän entisiä työntehtäviä (ks. Tiitinen & Kröger (2012)). Muita työsopimuksen mukaisia tehtäviä voidaan tarjota vain siinä tapauksessa, jos entisiä työtehtäviä tai niitä mahdollisimman pitkälti vastaavia työtehtäviä ei ole mahdollista tarjota. Merkitystä ei siten ole niinkään sillä, mikä työntekijän työsopimuksessa oleva tehtävänimike on, vaan mitä konkreettisia työtehtäviä tämä on hoitanut.

Näin ollen A:n 'aikaisempi työ' oli nimenomaan työpaikkakouluttajan tehtävä, jota hän hoiti ennen perhevapaalle jäämistään. Työnantajan olisi siis tullut tarjota A:lle perhevapaalta paluun jälkeen nimenomaan tämän aikaisempaa työpaikkakouluttajan tehtävää, joka on saadun selvityksen perusteella edelleen ollut olemassa.

Tasa-arvovaltuutettu katsoi, että A:ta oli syrjitty tasa-arvolaissa kielletyllä tavalla perhevapaan perusteella. A:n entiset työpaikkakouluttajan työtehtävät olivat edelleen olleet olemassa A:n palattua perhevapaalta, mutta A ei saanut palata näihin tehtäviin. Työnantaja ei tasa-arvovaltuutetulle toimitetussa selvityksessä ole esittänyt mitään perustetta sille, miksi A ei ole voinut palata työpaikkakouluttajan tehtävään.

Tasa-arvovaltuutettu ottaa ensisijaisesti kantaa tasa-arvolain tulkintaa koskeviin oikeudellisiin kysymyksiin. Tasa-arvovaltuutettu antaa lausuntonsa pelkän asiakirjaselvityksen perusteella, eikä valtuutettu siksi voi ottaa tarkempaa kantaa näyttökysymyksiin. Työsopimuslain tulkinta, näytön arviointi ja syrjintäasian lopullinen ratkaiseminen tapahtuu viime kädessä käräjäoikeudessa työnantajaa vastaan mahdollisesti nostettavan hyvityskanteen käsittelyn yhteydessä.

07.02.2019