Hyppää sisältöön

Naisten opiskelumahdollisuudet vankilassa (TAS 415/2011, annettu 19.11.2012)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, ovatko naisten ja miesten mahdollisuudet osallistua vankiloissa ryhmäopetukseen tasa-arvoiset.

Rikosseuraamuslaitoksen antaman selvityksen mukaan vangeista noin 8 prosenttia on naisia. Vankiloita on yhteensä 28 ja näistä noin 11 vankilassa on naispaikkoja. Ajankäyttötilaston mukaan opiskelevista vangeista hieman alle 10 prosenttia on naisia. Naisten osuus opiskelevista vangeista on siten hiukan suurempi kuin naisten osuus koko vankimäärästä.

Rikosseuraamuslaitoksen antamassa selvityksessä todetaan, että sille, että nais- ja miesvangit opiskelisivat yhdessä, ei ole periaatteellista estettä. Asiaan kuitenkin vaikuttaa muun muassa turvallisuuden ja järjestyksen varmistaminen, minkä vuoksi vangit on eriytetty sukupuolen mukaan omiin ryhmiinsä. Opiskelu voi selvityksen mukaan tapahtua useilla eri tavoilla. Vaikka kaikilla vangeilla ei ole mahdollisuutta ryhmämuotoiseen opiskeluun joko turvallisuussyistä tai siksi, että kyseisessä vankilassa ei järjestetä ryhmämuotoista opetusta, vangeilla on mahdollisuus opiskella etäopiskeluna lukio- ja peruskouluopintoja.

Tilastojen perusteella ei voida todeta, että naisvangit olisivat koulutukseen pääsyn osalta yleisesti ottaen huonommassa asemassa kuin miehet. Sen sijaan esimerkiksi ryhmäopetukseen naisvangeilla on pienempänä ryhmänä huonommat mahdollisuudet kuin miesvangeilla. Opetuksen järjestämismahdollisuuksiin vaikuttaa tosiasiassa naisvankien lukumäärän lisäksi vankiloiden sijainti, naisvankipaikkojen määrä kussakin vankilassa ja tarjolla olevat opetuksen järjestäjät. Kun pyrkimyksenä on, että mahdollisimman moni vanki suorittaisi opintojaan ryhmämuotoisesti, myös naisvankien osalta tämän tavoitteen toteutumiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Tasa-arvovaltuutettu totesi lausunnossaan, että ryhmäopetusta tulisi järjestää naisvangeille samojen kriteerien (esim. ryhmäkoko) mukaan kuin miesvangeillekin. Mikäli vankiloissa noudatetaan yhdenmukaisia perusteita nais- ja miesopintoryhmien muodostamisessa, ei sitä, että jompaakumpaa ryhmää ei muodostu, voida pitää tasa-arvolaissa tarkoitettuna syrjintänä, sillä vangeilla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös selliopiskeluna ryhmäopetuksen sijaan. Tasa-arvovaltuutettu huomautti, että taloudellisten voimavarojen rajallisuus ei käy perusteeksi sille, että resursseja jaetaan epätasaisesti naisten ja miesten kesken.

 

15.01.2013