Hyppää sisältöön

Naisten klubin klubikortin voivat saada myös miehet (TAS/248/2009)

Tasa-arvovaltuutetulta pyydettiin kannanottoa siitä, ovatko klubijäsenyyden perusteella pelkästään naisille suunnatut alennukset tasa-arvolain mukaisia. Esimerkkinä mainittiin Naisten klubi.

Naisten klubi selvitti tasa-arvovaltuutetulle, että kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus saada klubikortti ja sen edut käyttöönsä. Miehiä ei ole kielletty osallistumasta tapahtumiin tai ostamasta klubikorttia.

Naisten klubi on toiminimi, joka järjestää erilaisia tapahtumia ja antaa kortin omistajalle etuja muun muassa kuntoilun, kauneuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä kulttuurin tiimoilta. Toimintaa ja etuja järjestetään aktiivisesti kaikille niistä kiinnostuneille, myös niille, jotka eivät ole ostaneet klubikorttia käyttöönsä.

Tasa-arvolaissa kielletään syrjintä välittömästi tai välillisesti sukupuolen perusteella. Syrjintä sukupuolen perusteella on kiellettyä myös tavaroita ja palveluja tarjottaessa. Tavaroiden tai palvelujen tarjoajan menettelyä on pidettävä tasa-arvolaissa kiellettynä syrjintänä, jos henkilö asetetaan yleisesti saatavilla olevien tavaroiden ja palvelujen tarjonnassa sukupuolen perusteella muita epäedullisempaan asemaan. Tasa-arvolain mukaan tavaroiden ja palvelujen tarjoaminen yksinomaan tai pääasiallisesti toisen sukupuolen edustajille on kuitenkin sallittua, jos se on perusteltua oikeutetun tavoitteen saavuttamiseksi ja tähän tavoitteeseen pyritään asianmukaisin ja tarpeellisin keinoin. Tällainen kohtelu on sallittua vain tietyissä, rajatuissa tilanteissa.

Koska Naisten klubi -klubikortti ja siihen liittyvät tarjoukset voidaan myöntää myös miehille, ei tapauksen voida katsoa olevan tasa-arvolain tavaroiden ja palvelujen saatavuudesta ja tarjonnasta annetussa säännöksessä tarkoitettua syrjintää. On kuitenkin huomioitava, että klubikortin markkinointi on kortin nimen mukaisesti suunnattu pääosin naisille. Tasa-arvovaltuutettu kehotti täsmentämään markkinointia siten, että myös miehillä olisi tosiasiallisesti yhtäläiset mahdollisuudet hankkia klubin jäsenyys ja käyttää sen tuomia etuja.

07.12.2010