Naissiivooja uimahallin miesten puku- ja pesutiloissa (TAS 80/07)

Tasa-arvovaltuutetulta kysyttiin, onko R:n uimahalli toiminut tasa-arvolain vastaisesti, kun miesten puku- ja pesutiloissa on usein naissiivooja, mutta naisille tarkoitettuihin vastaaviin tiloihin ei voi mennä miessiivooja.

Vallitseva kulttuurinen käytäntö voi joskus olla tasa-arvolain mukainen hyväksyttävä peruste sukupuolten erilaiselle kohtelulle. Tämä periaate on todettu esimerkiksi tasa-arvolakia koskevassa hallituksen esityksessä, jonka mukaan yleiset häveliäisyyssyyt taikka maan tapa saattavat edellyttää, että määrättyihin tehtäviin, esimerkiksi uimahallissa tai kylpylässä, otetaan vain toista sukupuolta olevia henkilöitä, vaikka tehtävän suorittaminen teknisessä mielessä ei tätä vaatisikaan. Myös tavaroiden ja palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa yksityisyys- ja säädyllisyyssyyt voivat olla oikeutettu tavoite erilaiselle kohtelulle.

Suomessa tapana on, että muualla kuin kodeissa naiset ja miehet saunovat, peseytyvät ja pukeutuvat erillään. Suomessa naiset ovat perinteisesti toimineet julkisissa saunoissa ja kylpylöissä kylvettäjinä ja siivoojina. Naiset ovat tällöin työskennelleet sekä miesten että naisten puolella. Kulttuuriset käytännöt ovat kuitenkin muuttuvia ja esimerkiksi uimahalleissa voi olla nykyään sekä mies- että naissiivoojia.

Tasa-arvovaltuutettuun ovat olleet yhteydessä sekä miehet että naiset siitä, että he kokevat vastakkaista sukupuolta olevan henkilön läsnäolon pesu-, puku- tai saniteettitiloissa epämiellyttäväksi. Jotkut ovat myös kertoneet kokevansa vastakkaista sukupuolta olevan henkilön luovan näissä tiloissa turvattoman ilmapiirin täysin riippumatta tämän käyttäytymisestä.

Häveliäisyyssyiden huomioon ottaminen siten, että siivooja on asiakkaiden kanssa samaa sukupuolta tai että siivous tehdään silloin, kun kyseisissä tiloissa ei ole asiakkaita, vastanneekin nykyään  monen asiakkaan, sekä miesten että naisten, toiveita. Tällaiset häveliäisyyden huomioon ottavat käytännöt eivät ole ristiriidassa tasa-arvolain kanssa.

Vaikka tasa-arvolaki siis sallii tietyissä tilanteissa häveliäisyyssyiden huomioon ottamisen työhönotossa, työtehtäviä jaettaessa ja tavaroiden ja palvelujen tarjonnassa, tasa-arvolailla ei voida velvoittaa työnantajia tai palvelujen tarjoajia ottamaan siivousjärjestelyissään tai muussa toiminnassaan häveliäisyyssyitä huomioon.

Ongelmana uimahalleissa  kuten myös R:n uimahallissa on usein myös se, että niiden palveluksessa ei edes ole sekä mies- että naissiivoojia. Tasa-arvolain mukaan työnantajien tulee kuitenkin edistää sukupuolten tasa-arvoa työelämässä siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä ja että naiset ja miehet sijoittuisivat tasapuolisesti eri tehtäviin, myös esimerkiksi siivoustehtäviin. Tasa-arvovaltuutettu kehotti R:n  uimahallia mahdollisuuksiensa mukaan edistämään  sukupuolten välistä tasa-arvoa uusia siivoojia palkatessaan.

07.08.2009