Naisille myönnettävä tutkimusapuraha (TAS 90/2008)

Tasa-arvovaltuutettu on ottanut tutkittavakseen, ovatko erään kansainvälisen ohjelman puitteissa naisille myönnettävän apurahan myöntämisperusteet tasa-arvolain mukaisia.

Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Tähän voidaan pyrkiä heikommassa asemassa olevien erityiskohtelulla.

Naiset ovat työelämässä miehiä heikommassa asemassa, ja sallittuja ovatkin lähinnä naisten aseman parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. Suosivan menettelyn täytyy perustua suunnitelmaan, mutta sen  laatimiselle tai muodolle ei laissa aseteta vaatimuksia.

Kun sukupuolten eriarvoisuutta poistetaan heikommassa asemassa olevan ryhmän erityiskohtelulla, erityiskohtelun tulee olla suunnitelmallista ja tarpeellista, eikä se saa johtaa syrjintään yksilötasolla. Erityistoimia voi käyttää vain niin kauan kuin niiden kohteena oleva ryhmä tosiasiallisesti on heikommassa asemassa.

Kyseessä olevalla kansainvälisellä ohjelmalla pyritään tukemaan merkittävää tutkimustyötä ympäri maailmaa sekä naisten asemaa tieteellisessä tutkimustyössä. Ohjelma on perustettu vuonna 1998 ja se toteutetaan 50 maassa. 15 000 euron suuruinen apuraha myönnetään biolääketieteiden parissa toimivalle naistutkijalle joka toinen vuosi. Yli 500 naispuolista tiedemiestä on palkittu ohjelman voimassaoloaikana. Apurahan myöntäminen on osa kansainvälistä ohjelmaa, jonka tarkoituksena on parantaa naisten asemaa tieteessä.

Naiset ovat edelleen aliedustettuina ja miehiin nähden heikommassa asemassa tutkijanuralla etenemisen suhteen niin Suomessa kuin muualla maailmassa. UNESCO:n tilastojen mukaan vain 27 % tutkijoista ympäri maailman on naisia. YK:n CEDAW-komitea on vuonna 2008 kehottanut Suomea tehostamaan toimia, joilla edistetään korkeisiin asemiin nimitettävien naisten lukumäärän kasvua, etenkin tiedemaailmassa ja yksityisellä sektorilla.

Heikommassa asemassa olevaa sukupuolta voidaan suosia, jos tavoitteena on tasa-arvon edistäminen ja menettely perustuu vakiintuneeseen ja johdonmukaiseen käytäntöön. Kyseisen apurahan kohdentamisella vain naisille on hyväksyttävät perusteet, eikä se ole ristiriidassa tasa-arvolain kanssa.

02.11.2009