Hyppää sisältöön

Myös isille mahdollisuus työskennellä tai opiskella vanhempainrahakaudella (TAS 234/2014, annettu 30.7.2014)

Tasa-arvovaltuutettuun on otettu toistuvasti yhteyttä vanhempainrahan myöntämisedellytyksiä koskien. Isillä ei pääsääntöisesti ole ollut oikeutta työskentelyyn tai opiskeluun vanhempainrahakaudella. Voimassa olevien sairausvakuutuslain (1224/2004) säännösten mukaan isällä on pääsääntöisesti oikeus vanhempainrahaan vain, jos hän osallistuu lapsen hoitoon, eikä ole tänä aikana ansiotyössä. Vain silloin, kun isä vastaa lapsen hoidosta yksin,  hänellä on samaan aikaan ansiotyössä ollessaan oikeus vanhempainrahaan. Äidiltä ei sen sijaan edellytetä työstä poissaoloa vanhempainrahaa saadakseen. Jos äiti on samanaikaisesti ansiotyössä, vanhempainraha maksetaan hänelle vähimmäismääräisenä.

Jos molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä, he voivat sopia siitä, kummalle heistä vanhempainraha maksetaan. Mikäli molemmat vanhemmat ovat sopineet työnantajansa kanssa osa-aikatyöstä ja he hoitavat lastaan itse, molemmilla on samanaikaisesti oikeus osittaiseen vanhempainrahaan.

Oikeus vanhempainrahaan määräytyy siten isille ja äideille eri perustein. Isille etuutta ei pääsääntöisesti makseta työssäoloajalta. Vanhempia on kohdeltu eri tavalla myös silloin, kun äiti tai isä opiskelee päätoimisesti etuuskaudella. Päätoimisesti opiskelevalla isällä ei ole pääsääntöisesti ollut oikeutta vanhempainrahaan, kun taas äidillä on ollut oikeus vanhempainrahaan myös opintojen ajalta.

Tasa-arvovaltuutettu on toistuvasti ottanut kantaa edellä mainittuun sääntelyyn. Miehet on vanhempainrahan myöntämisedellytysten osalta asetettu sairausvakuutuslaissa naisia epäedullisempaan asemaan suoraan sukupuolen perusteella, mikä täyttää välittömän sukupuolisyrjinnän tunnusmerkistön. Tasa-arvovaltuutetun käsityksen mukaan voimassa oleva sääntely on ollut ongelmallista paitsi tasa-arvolain myös perustuslain syrjinnän kieltojen sekä tasa-arvon edistämistä koskevien velvoitteiden näkökulmasta.

Tasa-arvovaltuutettu on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin sairausvakuutuslain muuttamiseksi siten, että isiä ei aseteta vanhempainrahan saamisedellytysten suhteen äitejä epäedullisempaan asemaan sukupuolen perusteella.

Valtioneuvosto antoi keväällä 2014 eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi sairausvakuutuslain ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta (HE 63/2014). Osana laajempaa sairausvakuutuslain muutosta esityksessä puututtiin myös kuvattuun ongelmaan. Muutosten myötä jatkossa myös isällä on, vastaavasti kuin äidillä jo nykyisin on, oikeus vanhempainrahaan työskentelyajalta ja opiskellessaan. Lain tultua voimaan vanhempainraha maksetaan isälle työskentely- ja opintoajalta vähimmäismääräisenä vastaavasti kuin äidille.

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta (678/2014) vahvistettiin 22.7.2014 ja se tulee voimaan 1.1.2015.

14.10.2014