Hyppää sisältöön

Lausunto hallituksen esityksestä etu- ja sukunimilaiksi (TAS 279/17, annettu 5.10.2017)

Tasa-arvovaltuutettu antoi eduskunnan lakivaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä etu- ja sukunimilaiksi ja rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta (HE 104/2017 vp).

Hallituksen esityksessä etunimien sukupuolisidonnaisuus ehdotetaan säilytettäväksi. Siitä voidaan kuitenkin poiketa erityisestä syystä. Tasa-arvovaltuutettu totesi, että etunimien sukupuolisidonnaisuus ei ole ristiriidassa tasa-arvolain kanssa, kunhan sillä ei vaikeuteta transihmisten ja intersukupuolisten mahdollisuutta tarvittaessa korjata etunimensä vastaamaan omaa sukupuoli-identiteettiään.

Lakiehdotuksen perustelujen mukaan erityisenä syynä poiketa etunimen sukupuolisidonnaisuudesta voidaan pitää esimerkiksi sukupuoli-identiteettiä. Tämä on hyvä linjaus, jonka tasa-arvovaltuutettu toivoisi näkyvän perustelujen lisäksi myös itse lakitekstistä.  Tasa-arvovaltuutetun mielestä selvitykseksi etunimensä muuttavan aikuisen henkilön sukupuoli-identiteetistä tulisi riittää hänen oma ilmoituksensa.

Hallituksen esityksen perusteluissa ei oteta kantaa siihen, olisiko henkilön mahdollista saada erityisestä syystä etunimi, joka koostuu miehennimestä ja naisennimestä, jos se vastaisi hänen sukupuoli-identiteettiään. Jotta asia ei jäisi vain soveltamiskäytännössä ratkaistavaksi, tasa-arvovaltuutettu ehdotti, että lain perusteluissa todettaisiin, että sukupuoli-identiteettiin liittyvästä syystä etunimi voi koostua myös miehennimestä ja naisennimestä.

Lakiehdotuksen mukaan etunimihakemus tulee tehdä sukupuolen vahvistamista koskevan hakemuksen yhteydessä tai sen jälkeen, jotta se olisi maksuton. Sukupuoltansa korjaavat ryhtyvät käyttämään oman sukupuoli-identiteettinsä mukaista nimeä usein jo ennen sukupuolen vahvistamista. Nimenmuutoksen ajankohta ei siksi saisi määrittää sen maksuttomuutta. Tasa-arvovaltuutetusta maksuttomuuden olisi hyvä koskea kaikkia niitä tilanteita, joissa etunimen muuttaminen johtuu henkilön sukupuoli-identiteetistä.

Sukunimiyhdistelmistä tasa-arvovaltuutettu totesi, että ehdotettu joustavampi käytäntö sukunimien yhdistämisessä lisää parien ja perheiden valinnanvapautta. Tämä valinnanvapaus voi vaikuttaa niin, että sukunimen valinnassa painottuu aikaisempaa vähemmän sukupuoli. Nykyisinhän niiden parien kohdalla, jotka ovat valinneet yhteisen sukunimen tai joissa toinen puolisoista on ottanut yhdistelmänimen, yhteiseksi nimeksi on useimmiten valittu miehen sukunimi tai yhdistelmänimen ottanut on ollut useimmiten nainen.

Lausunto kokonaisuudessaan:

19.10.2017