Hyppää sisältöön

Jako käsityön opetusryhmiin ei saa perustua sukupuoleen (TAS 226/2008 )

Tasa-arvovaltuutetulle tulleen ilmoituksen mukaan L:n kunnassa oppilaat jaetaan peruskoulun 7. luokilla käsityön opetusryhmiin sukupuolen perusteella siten, että pojat ovat teknisen käsityön ja tytöt tekstiilikäsityön ryhmissä. Oppilaat voivat pyynnöstä vaihtaa ryhmää.

Tasa-arvovaltuutettu pyysi koulutoimenjohtajalta asiasta selvityksen. Jako opetusryhmiin tapahtuu syyslukukauden alussa alustavasti sukupuolen perusteella, mutta oppilaille ja vanhemmille kerrotaan järjestelyistä ja siitä, että oppilas voi halutessaan vaihtaa opetusryhmää joko koko lukuvuodeksi tai osaksi sitä. Opetus tapahtuu vierekkäisissä luokissa, joten ryhmää voi vaihtaa nopeasti ja joustavasti lyhyeksikin aikaa. Tämä on todettu hyväksi käytännöksi, tarkoituksena ei ole ollut rikkoa tasa-arvon periaatteita.

Tasa-arvolain mukaan viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää tasa-arvoa.  Esimerkiksi oppilaitosten on huolehdittava siitä, että naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä että opetus, tutkimus ja oppiaineisto sitä tukevat.

Välillinen ja välitön syrjintä sukupuolen perusteella on kielletty. Välitöntä syrjintää on muun muassa naisten ja miesten asettaminen eri asemaan sukupuolen perusteella. Välillisellä syrjinnällä taas tarkoitetaan eri asemaan asettamista sukupuoleen nähden neutraalilta vaikuttavalla käytännöllä, jos sen seurauksena henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella.

Tasa-arvovaltuutettu totesi, että osallistuminen tekstiili- ja tekniseen käsityöhön on Suomessa jakautunut voimakkaasti sukupuolen mukaan. Jos ne ovat toisilleen vaihtoehtoisia oppiaineita, enemmistö pojista valitsee teknisen ja enemmistö tytöistä tekstiilikäsityön. Tämä valinta voi heijastua myös oppilaiden tuleviin ammatillisiin valintoihin.

Ongelma on, että oppilaiden käsityövalinnat eivät aina perustu heidän omiin taipumuksiinsa ja kiinnostukseensa, vaan perinteisiin sukupuolimalleihin sekä haluun olla poika- tai tyttöryhmässä kavereidensa kanssa ja haluun olla erottumatta poikien tai tyttöjen enemmistöstä. Tämän vuoksi oppilaita ja heidän huoltajiaan olisi tärkeä kannustaa tekemään käsityövalinnat itsenäisesti. Myös opetusjärjestelyjen tulisi tukea oppilaiden yksilöllisiä ja epätyypillisiäkin valintoja.

L:n koulu, jossa oppilaat jaetaan sukupuolen perusteella käsityön opetusryhmiin, ohjaa käytännössä oppilaita tekemään käsityövalintansa perinteisen sukupuolimallin mukaisesti, vaikka se ei olisikaan tarkoitus ja vaikka opetusryhmää voi halutessaan vaihtaa. Tämän seurauksena sekä pojat että tytöt saattavat tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan sukupuolensa perusteella. Tapa ei myöskään edistä tasa-arvoa.

Tasa-arvolain kannalta olisi neutraalia, jos oppilaat jaetaan opetusryhmiin vasta sen jälkeen, kun nämä ovat huoltajansa kanssa yhdessä päättäneet, kumpaa käsityötä haluavat opiskella.

Tasa-arvovaltuutettu kehotti koulua muuttamaan menettelynsä jakaa syyslukukauden alussa oppilaat tekniseen käsityöhön ja tekstiilikäsityöhön heidän sukupuolensa mukaan.

08.04.2009