Hyppää sisältöön

Asevelvollisuus ja määräaikaiset työsuhteet (Vastaus TAS 325/2012, annettu 05.11.2012)

Tasa-arvovaltuutettuun yhteyttä ottanut luottamusmies kertoi, että työnantajat suhtautuvat epäasiallisesti nuoriin miehiin, joilla on varusmiespalvelusaika vielä edessä. Nuorten miesten työsopimuksia ei jatketa tai vakinaisteta varusmiespalveluksen takia ja varusmiespalveluksen siirryttyä työsuhdetta jatketaan vain varusmiespalveluksen alkuun saakka. 

Tasa-arvovaltuutettu totesi vastauksessaan, että sitä, että asevelvollisuus on säädetty ainoastaan miehille, ei ole tasa-arvolain mukaan pidettävä tasa-arvolaissa tarkoitettuna sukupuoleen perustuvana syrjintänä. Tämä ei kuitenkaan oikeuta kohtelemaan miehiä asevelvollisuudesta johtuen eriarvoisesti.

Asepalveluksen tai siviilipalveluksen suorittamista koskevat kysymykset ovat työhönotossa sallittuja vain silloin, jos asevelvollisuuden suorittamisella voidaan todeta olevan työtehtävien hoidolle selvästi osoitettavaa merkitystä. Muussa tapauksessa kysymykset asevelvollisuudesta aiheuttavat epäilyn syrjintätarkoituksesta. Jos työhön otettaessa vaaditaan suoritettua asevelvollisuutta, vaikka työtehtävät eivät sitä edellyttäisi, syyllistytään välilliseen sukupuolisyrjintään.

Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta suojaa vain vakinaisessa työ- ja virkasuhteessa olevaa työntekijää irtisanomiselta. Työsopimuslain mukaan määräaikainen työsopimus voidaan kuitenkin tehdä vain, jos siihen on perusteltu syy. Perusteltuna syynä ei voida pitää asevelvollisuuden suorittamattomuutta. Työsopimuslaissa on myös syrjintäkielto, jonka mukaan työntekijöitä tai työnhakijoita ei saa asettaa eri asemaan muun muassa iän, perhesuhteiden tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi. Lisäksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 7 §:ssä on syrjinnän kielto, joka kieltää naisten ja miesten eri asemaan asettamisen sukupuolen perusteella. Mainitun lain 8 § täydentää tätä kieltoa työelämän osalta. Nämä säännökset koskevat myös asevelvollisuutta.

Yhteenvetona tasa-arvovaltuutettu totesi, että vaikka laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työsuhteen jatkumisesta ei suoraan koskekaan määräaikaisia työntekijöitä, ei määräaikaisia työntekijöitä voi asevelvollisuuden suorittamattomuuden perusteella kohdella eriarvoisesti. Tällaisiin tapauksiin voidaan soveltaa em. työsopimuslain ja tasa-arvolain säännöksiä. (TAS 325/2012)

 

31.12.2012