Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä

Mietteliäs nainen istumassa kännykkä kädessään.

Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä on tasa-arvolaissa tarkoitettua syrjintää. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista. Käytöksellä loukataan tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Seksuaalinen häirintä voi ilmetä ainakin seuraavin tavoin:

 • sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet
 • härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset
 • pornoaineistot, seksuaalisesti värittyneet kirjeet, sähköpostit, tekstiviestit tai puhelinsoitot
 • fyysinen koskettelu
 • sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset
 • raiskaus tai sen yritys.

 Sukupuoleen perustuva häirintä voi ilmetä esimerkiksi seuraavin tavoin:

 • halventava puhe toisesta sukupuolesta
 • toisen sukupuolen alentaminen
 • työpaikka- tai koulukiusaaminen silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen.

Häirinnän lopettaminen

Tärkeintä häirintätilanteissa on saada häirintä loppumaan. Mikäli häirityn mielestä työnantaja, oppilaitos, etujärjestö tai tavaroiden tai palvelujen tarjoaja on laiminlyönyt velvollisuutensa ryhtyä käytettävissä oleviin toimiin seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan häirinnän poistamiseksi siitä tiedon saatuaan, hän voi tasa-arvolain mukaan vaatia käräjäoikeudessa hyvitystä syrjinnästä. Hyvitystä on vaadittava kanteella kahden vuoden kuluessa syrjinnän kiellon rikkomisesta.

Häiritsijä itse saattaa joutua rikoslain ja vahingonkorvauslain mukaiseen vastuuseen teoistaan. Häirintä työelämässä voi täyttää myös työsyrjintärikoksen tunnusmerkit tai olla työturvallisuuslain vastaista. Jos seksuaalinen häirintä sisältää fyysisen koskemattomuuden tahallisen loukkauksen, asiassa voidaan soveltaa myös rikoslain pahoinpitely- tai seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä. Rikoslaissa on kriminalisoitu myös fyysinen seksuaalinen ahdistelu (Rikoslaki 20 luku 5 a §).

Työsuojelu (aluehallintovirasto, AVI)

Esimerkkejä seksuaalisesta häirinnästä

Jaana, myyjä

Työpaikan taukohuoneen seinällä on nk. pornokalenteri. Jaana on huomauttanut asiasta miespuoliselle esihenkilölleen, mutta tämä on nauranut ja sanonut, ettei niin näyttävän naisen kuin Jaana kannata häiriintyä kalenterin naisista. Jaana ei esimiehen mukaan häviä mitenkään kuvien naisille.

Jaana on pyytänyt esihenkilöään poistamasta työpaikan taukotilasta nk. pornokalenterin, mutta tämä on nauranut ja sanonut, ettei Jaana häviä kalenterin naisille
Kalle on toistuvasti kieltäytynyt seksiin liittyvistä vihjailevista ehdotuksista ja pyytänyt esihenkilöään pitäytymään työasioissa

Kalle, copywriter

Kallen naispuolinen esihenkilö on lähettänyt hänelle Whatsappissä valokuvia itsestään alusvaatteissa ja pyytänyt Kallea kotiinsa. Kalle on toistuvasti kieltäytynyt ja pyytänyt esihenkilöään pitäytymään työasioissa. Kalle kokee alaisena tilanteen ahdistavaksi.

Sara, toimistosihteeri

Sara työskentelee miesvaltaisessa työpaikassa, jossa härskit vitsit ovat arkipäivää. Sanailu ei ole häirinnyt häntä ennen kuin yksi työntekijöistä on alkanut tervehtiä Saraa halaamalla. Lisäksi työntekijä kommentoi usein Saran ulkonäköä sanomalla muun muassa, että ”olet ainakin muodollisesti pätevä”, ”kylläpä tuo mekko näyttää hyvältä päälläsi”, ”miten miehesi antaa sinun tehdä täällä pitkää päivää miesporukassa”. Sara ei tunne enää oloaan mukavaksi työpaikallaan.

Yksi kollegoista halailee Saraa ja kommentoi hänen ulkonäköään vihjailevasti, ja se tuntuu hänestä epämiellyttävältä

Epäiletkö syrjintää?

Tasa-arvovaltuutetulta saat ohjeita ja neuvoja, jos epäilet tulleesi syrjityksi.

Työelämän syrjintätilanteissa:

 • Jos kuulut ammattiliittoon, ota yhteyttä luottamusmieheen ja selvitä oikeutesi.
 • Tasa-arvovaltuutetun neuvot ovat ilmaisia. Ammattiliittojen jäsenmaksu sisältää oikeuden juridiseen neuvontaan.
 • Voit ottaa yhteyttä myös julkiseen oikeusavustajaan, lakiasiaintoimistoon tai asianajajaan. Lakipalvelut ovat yleensä maksullisia. Tarkista, onko sinulla sellainen oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudenkäyntikulut.

Vähävaraisena voit olla oikeutettu ilmaiseen tai osittain maksulliseen julkisen oikeusavustajan oikeusapuun.

Seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää koskevat lausunnot

null Siivoojan käyttäytyminen uimahallin peseytymistiloissa (TAS 371/2013, annettu 9.5.2014)

Siivoojan käyttäytyminen uimahallin peseytymistiloissa (TAS 371/2013, annettu 9.5.2014)

Tasa-arvovaltuutetun toimistoon otettiin yhteyttä uimahallin miessiivoojan käytöksestä naisten peseytymistiloissa. Kyseisessä tilanteessa nainen ei ollut halunnut riisua uimapukuaan suihkutiloissa miessiivoojan läsnä ollessa, vaan oli riisunut sen vasta saunan puolella. Siivooja oli tullut saunaan ja ilmoittanut naiselle, että saunassa ei saa olla uimapuvussa.

Tasa-arvovaltuutetulta kysyttiin, täyttääkö kuvatunlainen toiminta seksuaalisen häirinnän tunnusmerkit ja onko siivoojalla oikeus käskeä ihmisiä riisuuntumaan. Kysyjä ihmetteli, miten on ylipäänsä mahdollista, että suihkutiloissa voi olla vastakkaista sukupuolta oleva siivooja.

Tasa-arvovaltuutettu on saanut yhteydenottoja sekä miehiltä että naisilta sen vuoksi,  että he kokevat vastakkaista sukupuolta olevan siivoojan tai muun henkilön läsnäolon pesu-, puku- tai saniteettitiloissa epämiellyttäväksi. Jotkut ovat myös kertoneet kokevansa vastakkaista sukupuolta olevan siivoojan tai muun henkilön luovan pesu-, puku- tai saniteettitiloihin turvattoman ilmapiirin täysin riippumatta siivoojan tai muun henkilön kulloisestakin käyttäytymisestä.

Tasa-arvolakia koskevan hallituksen esityksen mukaan yleiset häveliäisyyssyyt saattavat edellyttää, että määrättyihin tehtäviin esimerkiksi uimahallissa otetaan vain toista sukupuolta olevia henkilöitä. Myös tavaroiden ja palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa yksityisyys- ja säädyllisyyssyyt voivat oikeuttaa erilaisen kohtelun.

Vertailuna voidaan todeta, että häveliäisyysnäkökohdat on otettu lainsäädännössä huomioon myös esimerkiksi poliisin ja järjestyksenvalvojien toimittamien henkilöön kohdistuvien tarkastusten sääntelyssä. Järjestyksenvalvojia koskeva sääntely edellyttää, että henkilöntarkastus on suoritettava hienotunteisesti ja vähimmän haitan periaatetta noudattaen sekä sukupuolisiveellisyyttä vaalivalla tavalla. Tarkastuksen suorittavan järjestyksenvalvojan tulee olla samaa sukupuolta tarkastettavan kanssa, jos tarkastuksen kohteena olevalta joudutaan tarkastuksen suorittamiseksi riisumaan muuta vaatetusta kuin päällysvaatteita.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto on julkaissut vuonna 2013 oppaan uimahallien asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille edistämään kaikkien mahdollisuuksia käyttää uimahallipalveluja. Oppaan tarkoituksena on muun muassa opastaa uimahallien henkilökuntaa ja asiakkaita, jotta uimahallipalvelut sopisivat kaikille ja palveluja käytettäisiin hygieniavaatimusten mukaisesti. Oppaan mukaan naisille ja miehille on uimahalleissa omat puku-, pesu- ja saunatilansa, mutta tiloja voi siivota myös vastakkaista sukupuolta oleva siivooja. Yleensä siivous pyritään järjestämään niin, että tästä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa uimahallin asiakkaille. Uimahallien korkea hygieniataso mainitaan oppaassa ehdottomaksi vaatimukseksi, jolla taataan uimareiden turvallisuus. Tilojen säännöllinen ja ammattimainen siivoaminen takaa hyvän hygienian ja on sen vuoksi asia, josta ei oppaan mukaan tingitä. Hyvän hygienian turvaamiseksi on tärkeää, että ennen saunaa ja uintia peseydytään ilman uima-asua. Saunaan ei voi viedä uima-asua, mutta tarvittaessa saunaan voi mennä pyyhe ympärillä.

Tasa-arvovaltuutettu totesi, että häveliäisyysnäkökohtien huomioon ottamiseksi uimahallien naisten puolen tilojen siivous tulisi uimahallin aukioloaikana pyrkiä järjestämään naissiivoojia ja miesten puolen tilojen siivous miessiivoojia käyttäen. Tällainen töiden jakaminen ei kuitenkaan ole aina mahdollista, eikä uimahallien palveluksessa välttämättä edes ole sekä nais- että miespuolisia siivoojia. Kun pesu-, puku- ja saniteettitilojen siivoojat ovat eri sukupuolta kuin tilojen käyttäjät, palveluiden tarjoajan eli uimahallin vastuulla on ohjeistaa siivoojia asianmukaiseen ja häveliäisyysnäkökohdat huomioon ottavaan työskentelyyn.

Tasa-arvovaltuutetulle ilmoitetun kaltaisessa tilanteessa siivoojan tulisi tavanomaista harkintaa käyttäen ymmärtää, että hänen käyttäytymisensä saatetaan kokea seksuaalisena häirintänä tai muuten ei-toivottuna käytöksenä. Kun uimahalli on saanut tapahtuneesta tiedon, sillä on palvelujen tarjoajana tasa-arvolain mukainen velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin häirinnän poistamiseksi ja ohjeistaa työntekijää niin, ettei vastaava häirinnäksi koettu toiminta enää toistuisi.

Uimahalleissa korkea hygieniataso on sinänsä hyväksyttävä tavoite ja siihen voidaan pyrkiä muun muassa siten, että asiakkaat peseytyvät ennen saunaa ja uintia pääsääntöisesti ilman uima-asua. Tämä ei kuitenkaan oikeuta menettelyä, jossa vastakkaista sukupuolta oleva siivooja tai muu työntekijä valvoo peseytymiskäytännön noudattamista sauna- ja pesutiloissa läsnä ollen. Uimahallien siivoojilla ja muilla työntekijöillä ei voi olla uimahallien omien käytäntöjen tai ohjeiden perusteella laajempia oikeuksia kuin esimerkiksi järjestyksenvalvojille on annettu heitä koskevassa lainsäädännössä.

Palvelun tarjoajalle suoraan annettu asiakaspalaute on usein hyvä keino toimintatapojen kehittämiseksi. Mikäli kyse on kaupungin omistamasta uimahallista, palautetta voi antaa myös kaupungin liikuntapalveluihin.

 

 

27.06.2014