Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä

Mietteliäs nainen istumassa kännykkä kädessään.

Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä on tasa-arvolaissa tarkoitettua syrjintää. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista. Käytöksellä loukataan tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Seksuaalinen häirintä voi ilmetä ainakin seuraavin tavoin:

 • sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet
 • härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset
 • pornoaineistot, seksuaalisesti värittyneet kirjeet, sähköpostit, tekstiviestit tai puhelinsoitot
 • fyysinen koskettelu
 • sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset
 • raiskaus tai sen yritys.

 Sukupuoleen perustuva häirintä voi ilmetä esimerkiksi seuraavin tavoin:

 • halventava puhe toisesta sukupuolesta
 • toisen sukupuolen alentaminen
 • työpaikka- tai koulukiusaaminen silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen.

Häirinnän lopettaminen

Tärkeintä häirintätilanteissa on saada häirintä loppumaan. Mikäli häirityn mielestä työnantaja, oppilaitos, etujärjestö tai tavaroiden tai palvelujen tarjoaja on laiminlyönyt velvollisuutensa ryhtyä käytettävissä oleviin toimiin seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan häirinnän poistamiseksi siitä tiedon saatuaan, hän voi tasa-arvolain mukaan vaatia käräjäoikeudessa hyvitystä syrjinnästä. Hyvitystä on vaadittava kanteella kahden vuoden kuluessa syrjinnän kiellon rikkomisesta.

Häiritsijä itse saattaa joutua rikoslain ja vahingonkorvauslain mukaiseen vastuuseen teoistaan. Häirintä työelämässä voi täyttää myös työsyrjintärikoksen tunnusmerkit tai olla työturvallisuuslain vastaista. Jos seksuaalinen häirintä sisältää fyysisen koskemattomuuden tahallisen loukkauksen, asiassa voidaan soveltaa myös rikoslain pahoinpitely- tai seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä. Rikoslaissa on kriminalisoitu myös fyysinen seksuaalinen ahdistelu (Rikoslaki 20 luku 5 a §).

Työsuojelu (aluehallintovirasto, AVI)

Esimerkkejä seksuaalisesta häirinnästä

Jaana, myyjä

Työpaikan taukohuoneen seinällä on nk. pornokalenteri. Jaana on huomauttanut asiasta miespuoliselle esihenkilölleen, mutta tämä on nauranut ja sanonut, ettei niin näyttävän naisen kuin Jaana kannata häiriintyä kalenterin naisista. Jaana ei esimiehen mukaan häviä mitenkään kuvien naisille.

Jaana on pyytänyt esihenkilöään poistamasta työpaikan taukotilasta nk. pornokalenterin, mutta tämä on nauranut ja sanonut, ettei Jaana häviä kalenterin naisille
Kalle on toistuvasti kieltäytynyt seksiin liittyvistä vihjailevista ehdotuksista ja pyytänyt esihenkilöään pitäytymään työasioissa

Kalle, copywriter

Kallen naispuolinen esihenkilö on lähettänyt hänelle Whatsappissä valokuvia itsestään alusvaatteissa ja pyytänyt Kallea kotiinsa. Kalle on toistuvasti kieltäytynyt ja pyytänyt esihenkilöään pitäytymään työasioissa. Kalle kokee alaisena tilanteen ahdistavaksi.

Sara, toimistosihteeri

Sara työskentelee miesvaltaisessa työpaikassa, jossa härskit vitsit ovat arkipäivää. Sanailu ei ole häirinnyt häntä ennen kuin yksi työntekijöistä on alkanut tervehtiä Saraa halaamalla. Lisäksi työntekijä kommentoi usein Saran ulkonäköä sanomalla muun muassa, että ”olet ainakin muodollisesti pätevä”, ”kylläpä tuo mekko näyttää hyvältä päälläsi”, ”miten miehesi antaa sinun tehdä täällä pitkää päivää miesporukassa”. Sara ei tunne enää oloaan mukavaksi työpaikallaan.

Yksi kollegoista halailee Saraa ja kommentoi hänen ulkonäköään vihjailevasti, ja se tuntuu hänestä epämiellyttävältä

Epäiletkö syrjintää?

Tasa-arvovaltuutetulta saat ohjeita ja neuvoja, jos epäilet tulleesi syrjityksi.

Työelämän syrjintätilanteissa:

 • Jos kuulut ammattiliittoon, ota yhteyttä luottamusmieheen ja selvitä oikeutesi.
 • Tasa-arvovaltuutetun neuvot ovat ilmaisia. Ammattiliittojen jäsenmaksu sisältää oikeuden juridiseen neuvontaan.
 • Voit ottaa yhteyttä myös julkiseen oikeusavustajaan, lakiasiaintoimistoon tai asianajajaan. Lakipalvelut ovat yleensä maksullisia. Tarkista, onko sinulla sellainen oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudenkäyntikulut.

Vähävaraisena voit olla oikeutettu ilmaiseen tai osittain maksulliseen julkisen oikeusavustajan oikeusapuun.

Seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää koskevat lausunnot

null Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle koskien ajankohtaisselontekoa turvallisuusympäristön muutoksesta (VNS 1/2022 vp.) (TAS 205/2022, annettu 27.4.2022)

Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle koskien ajankohtaisselontekoa turvallisuusympäristön muutoksesta (VNS 1/2022 vp.) (TAS 205/2022, annettu 27.4.2022)

Tasa-arvovaltuutettu oli työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuultavana ajankohtaisselonteosta 29.4.2022. Tasa-arvovaltuutettu käsitteli ajankohtaisselontekoa sukupuolten tasa-arvoon liittyvän toimivaltansa näkökulmasta.

Muuttunut turvallisuustilanne perus- ja ihmisoikeuksien kannalta

Turvallisuusympäristön muutosta koskevassa ajankohtaisselonteossa tuodaan selkeästi esiin Suomen sitoutuminen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja noudattamiseen.  Selonteossa tuodaan esiin muun muassa informaatio- ja hybridivaikuttaminen keinoina, joilla pyritään vaikuttamaan mielipiteisiin ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. 

Tasa-arvovaltuutettu on samaa mieltä selonteon kanssa, että yhteiskunnan vakauden kannalta on tärkeää, että tiedonsaanti toimii vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Avoimella ja aktiivisella viranomaisviestinnällä vahvistetaan yhteiskunnallista luottamusta, turvallisuutta ja osallisuutta. Samanaikaisesti tulee huolehtia siitä, että perus- ja ihmisoikeustoimijoilla sekä lainvalvontaviranomaisilla on riittävät toimintamahdollisuudet ja tarvittavat resurssit kaikissa olosuhteissa. 

Perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista valvovien viranomaisten resurssien rajallisuuden vuoksi tasa-arvovaltuutettu toivoo, että ministeriöt antaisivat hallinnonalojensa viranomaisille apua ja tukea muun muassa informaatio- ja hybridiuhkiin varautumiseen. Myös muu viranomaisyhteistyö on tässä keskeistä.

Turvallisuustilanteen vaikutusten arviointi sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta 

Vaikka väkivaltaiset kriisit ja sodat vaikuttavat kaikkia sukupuolia oleviin ihmisiin, on niillä usein myös sukupuolierityisiä vaikutuksia. Vuonna 2000 hyväksytty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus on nostanut konfliktien sukupuolittuneet vaikutukset kansainvälisen politiikan keskiöön. Päätöslauselman tavoitteina on vahvistaa naisten roolia ja päätösvaltaa konfliktien ehkäisyssä, ratkaisemisessa ja rauhanrakentamisessa, lisätä naisten ja tyttöjen suojelua ja oikeuksien toteutumista sekä heidän turvallisuuttaan ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Turvallisuusympäristön muutokset vaikuttavat tavalla tai toisella kaikkiin Suomen kansalaisiin ja Suomessa oleviin henkilöihin. Turvallisuustilannetta ja erityisesti varautumiseen liittyviä kysymyksiä olisi tämän vuoksi hyvä tarkastella myös sukupuolten tasa-arvon kannalta.

Asiantuntijat, jotka ovat perehtyneet ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan lisäksi myös sukupuolten tasa-arvoon ja/tai jotka edustavat monipuolisesti eri sukupuolia voisivat tuoda keskusteluun erilaisia ajankohtaisselontekoa täydentäviä näkökulmia. On toki ymmärrettävää, että nyt mahdollisesti tehtävien linjauksien ja ratkaisujen nopea aikataulu saattaa vaikeuttaa tätä.  

Niin aseellisten kriisien, selkkauksien ja sodan vaikutukset ovat erilaiset eri sukupuoliin. Vaikka enemmistö varsinaisissa taistelutehtävissä olevista on yleensä miehiä, vaikuttavat aseelliset konfliktit usein naisten, tyttöjen ja sukupuolivähemmistöjen asemaan niitä heikentävästi. Häirintä, seksuaalinen väkivalta ja muut erilaiset siviileihin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset ovat yleisiä sodankäynnissä, ja esimerkiksi seksuaalista väkivaltaa käytetään myös sodankäynnin keinona. Varautumisen yhteydessä olisikin syytä kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, miten erilaisissa tilanteissa pystyttäisiin auttamaan ja tukemaan parhaiten eri syistä haavoittuvassa asemassa olevia. 

Sodassa ja konfliktitilanteissa naiset osallistuvat moniin yhteiskunnan kriittisten toimintojen, kuten sosiaali- ja terveyspalvelujen tai huoltovarmuuden, ylläpitämiseen hoitaen samalla myös lapsia, iäkkäämpiä tai muutoin hoivan tarpeessa olevia henkilöitä. Varautumista koskevissa suunnitelmissa olisi hyvä pohtia myös sitä, miten erilaisissa tilanteissa saataisiin turvattua parhaiten erilaisten perheiden ja työ- ja muiden yhteisöjen selviäminen. 

Tasa-arvovaltuutettu haluaa kiinnittää huomiota myös informaatiovaikuttamiseen, jolla voidaan pyrkiä vähentämään yhteiskunnan sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja lisätä esimerkiksi joihinkin ryhmiin liittyviä ennakkoluuloja. Selonteossa nostetaan esiin maahanmuuttajiin kohdistuvat viharikokset, mutta myös esimerkiksi sukupuolivähemmistöihin kuuluviin voidaan kohdistaa vihapuhetta ja viharikoksia, jotka voivat vahvistaa jakolinjoja yhteiskunnan sisällä. Samoin esimerkiksi naispuolisiin tutkijoihin, poliitikkoihin ja journalisteihin kohdistuvalla sukupuolittuneella vihapuheella voidaan pyrkiä ohjaamaan näiden toimintaa ja yhteiskunnallista keskustelua. 

Maanpuolustusvelvollisuus

Perustuslain (731/1999) 127 §:n mukaan jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään. Asevelvollisuuslaki (1438/2007) puolestaan täsmentää tätä siten, että jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta. Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta (285/20222) täydentää asevelvollisuuden kokonaisuutta. 

Parlamentaarinen komitea on jo aiemmin selvittänyt yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä (Valtioneuvoston julkaisuja 2021:91).  Komitea ehdottaa muun muassa kutsuntajärjestelmän ulottamista koko ikäluokkaan, siviilipalvelusjärjestelmän kytkemistä kokonaisturvallisuuteen ja yhteiskunnan varautumiseen. Lisäksi myös naisille ehdotetaan avattavaksi mahdollisuus siviilipalvelukseen. 

Maanpuolustuksen järjestäminen on periaatteellisesti merkittävä sukupuolten tasa-arvoa koskeva asia. Tämän vuoksi on tärkeänä, että kaikissa maanpuolustusta koskevissa ratkaisuissa ja mahdollisessa tulevassa kehittämistyössä huomioidaan sukupuolten tasa-arvon edistäminen. 

Sotaa Ukrainasta pakenevien asema ja risteävä syrjintä

Ajankohtaisselonteossa käsitellään myös sotaa Ukrainasta pakenevien vastaanottamista. Pakolaiset saattavat kokea monenlaista syrjintää. Esimerkiksi sukupuoli yhdistettynä pakolaisuuteen tai maahanmuuttajataustaan saattaa synnyttää risteävän syrjinnän tilanteita ja kokemuksia esimerkiksi palveluissa ja myöhemmin myös työelämässä. Tasa-arvovaltuutettu pitää tärkeänä, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikassa kiinnitetään huomiota risteävään syrjintään, mikä korostaa myös viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden välisen yhteistyön tarpeellisuutta.

Tasa-arvovaltuutetun lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan liitteessä (pdf).

29.04.2022