Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä

Mietteliäs nainen istumassa kännykkä kädessään.

Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä on tasa-arvolaissa tarkoitettua syrjintää. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista. Käytöksellä loukataan tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Seksuaalinen häirintä voi ilmetä ainakin seuraavin tavoin:

 • sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet
 • härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset
 • pornoaineistot, seksuaalisesti värittyneet kirjeet, sähköpostit, tekstiviestit tai puhelinsoitot
 • fyysinen koskettelu
 • sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset
 • raiskaus tai sen yritys.

 Sukupuoleen perustuva häirintä voi ilmetä esimerkiksi seuraavin tavoin:

 • halventava puhe toisesta sukupuolesta
 • toisen sukupuolen alentaminen
 • työpaikka- tai koulukiusaaminen silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen.

Häirinnän lopettaminen

Tärkeintä häirintätilanteissa on saada häirintä loppumaan. Mikäli häirityn mielestä työnantaja, oppilaitos, etujärjestö tai tavaroiden tai palvelujen tarjoaja on laiminlyönyt velvollisuutensa ryhtyä käytettävissä oleviin toimiin seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan häirinnän poistamiseksi siitä tiedon saatuaan, hän voi tasa-arvolain mukaan vaatia käräjäoikeudessa hyvitystä syrjinnästä. Hyvitystä on vaadittava kanteella kahden vuoden kuluessa syrjinnän kiellon rikkomisesta.

Häiritsijä itse saattaa joutua rikoslain ja vahingonkorvauslain mukaiseen vastuuseen teoistaan. Häirintä työelämässä voi täyttää myös työsyrjintärikoksen tunnusmerkit tai olla työturvallisuuslain vastaista. Jos seksuaalinen häirintä sisältää fyysisen koskemattomuuden tahallisen loukkauksen, asiassa voidaan soveltaa myös rikoslain pahoinpitely- tai seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä. Rikoslaissa on kriminalisoitu myös fyysinen seksuaalinen ahdistelu (Rikoslaki 20 luku 5 a §).

Työsuojelu (aluehallintovirasto, AVI)

Esimerkkejä seksuaalisesta häirinnästä

Jaana, myyjä

Työpaikan taukohuoneen seinällä on nk. pornokalenteri. Jaana on huomauttanut asiasta miespuoliselle esihenkilölleen, mutta tämä on nauranut ja sanonut, ettei niin näyttävän naisen kuin Jaana kannata häiriintyä kalenterin naisista. Jaana ei esimiehen mukaan häviä mitenkään kuvien naisille.

Jaana on pyytänyt esihenkilöään poistamasta työpaikan taukotilasta nk. pornokalenterin, mutta tämä on nauranut ja sanonut, ettei Jaana häviä kalenterin naisille
Kalle on toistuvasti kieltäytynyt seksiin liittyvistä vihjailevista ehdotuksista ja pyytänyt esihenkilöään pitäytymään työasioissa

Kalle, copywriter

Kallen naispuolinen esihenkilö on lähettänyt hänelle Whatsappissä valokuvia itsestään alusvaatteissa ja pyytänyt Kallea kotiinsa. Kalle on toistuvasti kieltäytynyt ja pyytänyt esihenkilöään pitäytymään työasioissa. Kalle kokee alaisena tilanteen ahdistavaksi.

Sara, toimistosihteeri

Sara työskentelee miesvaltaisessa työpaikassa, jossa härskit vitsit ovat arkipäivää. Sanailu ei ole häirinnyt häntä ennen kuin yksi työntekijöistä on alkanut tervehtiä Saraa halaamalla. Lisäksi työntekijä kommentoi usein Saran ulkonäköä sanomalla muun muassa, että ”olet ainakin muodollisesti pätevä”, ”kylläpä tuo mekko näyttää hyvältä päälläsi”, ”miten miehesi antaa sinun tehdä täällä pitkää päivää miesporukassa”. Sara ei tunne enää oloaan mukavaksi työpaikallaan.

Yksi kollegoista halailee Saraa ja kommentoi hänen ulkonäköään vihjailevasti, ja se tuntuu hänestä epämiellyttävältä

Epäiletkö syrjintää?

Tasa-arvovaltuutetulta saat ohjeita ja neuvoja, jos epäilet tulleesi syrjityksi.

Työelämän syrjintätilanteissa:

 • Jos kuulut ammattiliittoon, ota yhteyttä luottamusmieheen ja selvitä oikeutesi.
 • Tasa-arvovaltuutetun neuvot ovat ilmaisia. Ammattiliittojen jäsenmaksu sisältää oikeuden juridiseen neuvontaan.
 • Voit ottaa yhteyttä myös julkiseen oikeusavustajaan, lakiasiaintoimistoon tai asianajajaan. Lakipalvelut ovat yleensä maksullisia. Tarkista, onko sinulla sellainen oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudenkäyntikulut.

Vähävaraisena voit olla oikeutettu ilmaiseen tai osittain maksulliseen julkisen oikeusavustajan oikeusapuun.

Seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää koskevat lausunnot

null Häirintäepäily Tokion kesäolympialaisten viimeistelyleirillä (TAS 156/2022, annettu 20.6.2022)

Häirintäepäily Tokion kesäolympialaisten viimeistelyleirillä (TAS 156/2022, annettu 20.6.2022)

A pyysi tasa-arvovaltuutettua selvittämään, onko häneen kohdistunut naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986, jäljempänä tasa-arvolaki) kielletyllä tavalla häirintää Tokion kesäolympialaisten viimeistelyleirillä.

A kertoi olleensa olympiajoukkueen kanssa ruokailemassa, jolloin Suomen Olympiakomitean työntekijä B totesi hänelle naurahtaen, että ”A, sinulle tuli nyt tänne leirille uusi homma, että saat joka ilta tulla pesemään mun paikat huoneeseeni, koska en luota pesijöinä näihin miehiin” (tähän tilanteeseen viitataan jäljempänä ns. pesukutsuna). Tapahtuneen jälkeen A yritti keskustella sekä Olympiakomitean että Suomen Urheiluliiton edustajien kanssa, mutta asiaan ei ole puututtu. 

Asian arviointi

Työntekijään rinnastettava asema

Tasa-arvolain 3 §:n 1 momentin mukaan työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka sopimuksessa sitoutuu tekemään toiselle (työnantaja) työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan taikka on virkasuhteessa tai muuhun siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai muuhun julkisyhteisöön. Sitä, mitä tasa-arvolaissa säädetään työntekijästä, sovelletaan soveltuvin osin myös muussa palvelussuhteeseen rinnastettavassa oikeussuhteessa työskentelevään.

A:n yrityksellä on Suomen Urheiluliiton kanssa ostopalvelusopimus, johon kuuluu muun muassa arvokisoihin osallistuminen joukkueen jäsenenä. Suomen Urheiluliitto ja Olympiakomitea pyysivät häntä osallistumaan Tokion olympialaisten viimeistelyleirille olympiajoukkueen jäsenenä. A:lta saadun selvityksen mukaan hänen yrityksessään ei ole muita työntekijöitä. A on sitoutunut tuottamaan Suomen Urheiluliitolle henkilökohtaisesti palveluita ostopalvelusopimuksen perusteella. Tokion olympialaisissa A toimi tiimin jäsenenä ja sai palkkion Olympiakomitealta. Tasa-arvovaltuutettu katsoo, että A on ollut tasa-arvolain 3 §:n tarkoittamalla tavalla työntekijään rinnastettavassa palvelussuhteessa sekä Suomen Urheiluliittoon että Olympiakomiteaan.

Selvitykset

Tasa-arvovaltuutettu pyysi selvitystä sekä Suomen Urheiluliitolta että Olympiakomitealta. Molemmat organisaatiot kertoivat selvityksissään saaneensa tiedon tapahtumasta välittömästi, mutta eivät ole olleet tietoisia sen tarkastelusta mahdollisena seksuaalisena häirintänä, kunnes media nosti asian esille keväällä 2022. Sekä Olympiakomitealla että Suomen Urheiluliitolla on toimintaohjeita häirintätilanteiden varalta. Molemmat organisaatiot ovat sitoutuneet urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan. Olympiakomitean selvityksen mukaan A:n kuvaama tilanne tulkittiin huonoksi huumoriksi. 

B:lle on annettu mahdollisuus lausua mielipiteensä asiassa hallintolain 41 §:n nojalla. B kertoi, ettei muista A:n kuvaamaa tapahtumaa eikä käyttämiään sanoja. B:n näkemyksen mukaan kyse ei ollut pesukutsusta tai vallankäytöstä. B totesi, että jos hän oli sanonut A:n kuvaamalla tavalla, kyseessä oli ollut ilmeisestikin loukkaava ja huono huumori. B totesi, ettei ole mielestään syyllistynyt selvityspyynnössä väitettyyn seksuaaliseen häirintään. Hän on kuitenkin pahoillaan käytöksensä aiheuttamasta mielipahasta.

Seksuaalinen häirintä 

Tasa-arvolain 7 §:n mukaan seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Tasa-arvolain esitöiden mukaan seksuaalinen häirintä voi ilmetä ainakin härskinä puheena tai kaksimielisenä vitsinä. Häirinnästä on kysymys silloin, kun tekijä tietää tai tavanomaista harkintaa käyttäen hänen olisi pitänyt tietää, että hänen käyttäytymisensä ei ole toivottua.

Oikeuskirjallisuudessa on selostettu, että vapaa-ajalla voi kertoa härskejä vitsejä ja huvittaa ystäviä, mutta samanlaiset puheet eivät kuulu työpaikalle. Tasa-arvovaltuutetun näkemyksen mukaan B:n olisi tullut ymmärtää tavanomaista harkintaa käyttäen, että ns. pesukutsun esittäminen toista sukupuolta edustavalle ei ole toivottavaa käyttäytymistä. Lisäksi tulee huomioida B:n asema olympialaisten viimeistelyleirillä, mikä korostaa hänen vastuutaan toimia esimerkillisesti ja huolehtia siitä, ettei kehenkään leirillä olleeseen kohdistu häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua.

Tasa-arvolain esitöiden mukaan häirinnästä on ensisijaisesti vastuussa häiritsijä itse. Häiritsijä voi joutua paitsi rikosoikeudelliseen vastuuseen teostaan myös vahingonkorvauslain mukaiseen vastuuseen. B on selvityksessään kertonut, ettei muista tapahtunutta eikä sanojaan. Tasa-arvovaltuutetun näkemyksen mukaan muistamattomuus ei poista häiritsijän vastuuta.

Työnantajan vastuu häirinnän poistamisessa

Tasa-arvolain 8 d §:n mukaan työnantajan menettelyä pidetään kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja saatuaan tiedon siitä, että työntekijä on joutunut työssään seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan häirinnän kohteeksi, laiminlyö velvollisuutensa ryhtyä käytettävissä oleviin toimiin häirinnän poistamiseksi. 

Tasa-arvolain esitöiden mukaan häirinnän poistamisen laiminlyönnin tapauksessa kantajan tulee osoittaa ilmoittaneensa työnantajalle häirinnästä, ja että tämä ei ole ryhtynyt käytettävissä oleviin toimiin häirinnän poistamiseksi. A kertoi yrittäneensä saada tukea sekä Olympiakomitealta että Suomen Urheiluliitolta.

Tasa-arvolain esitöiden mukaan häirintään puuttumisen tehokkaana toimena pidetään vakavaa suhtautumista väitettyyn häirintään ja välitöntä selvityksen käynnistämistä. Toisena tehokkaana toimena pidetään esitöiden mukaan sitä, että häiritsijään kohdistetaan viipymättä häirinnän laatua ja vakavuutta vastaavat työoikeudelliset tai kurinpidolliset toimenpiteet. Työnantajalla on työnjohto-oikeuden perusteella, tapahtuneesta häirinnästä tiedon saatuaan, riittävän tehokkaat valtuudet ja keinot ryhtyä toimiin myös häirintään syyllistyneen osalta. Tällöin tulevat kyseeseen häirinnän asteesta ja toistumisesta riippuen häiritsijälle annettava huomautus, varoitus, lomautus ja viime vaiheessa työsuhteen irtisanominen tai purku.

Todistustaakka kääntyy työnantajalle, kun on aihetta epäillä, että työntekijä on työpaikalla joutunut häirinnän kohteeksi. Työnantajalla on mahdollisuus osoittaa, että hän on täyttänyt huolellisen työnantajan velvoitteet. Sekä Olympiakomitea että Suomen Urheiluliitto totesivat selvityksissään, ettei A ole nimennyt kokemaansa seksuaaliseksi häirinnäksi. Tasa-arvovaltuutettu katsoo, ettei työnantajan velvollisuus selvittää asiaa poistu sillä perusteella, ettei A nimennyt tilannetta seksuaaliseksi häirinnäksi, vaan tapahtumien kulkuja olisi tullut selvittää.

Olympiakomitea ryhtyi selvittämään asiaa vasta sen saatua mediahuomiota monta kuukautta tapahtuman jälkeen, vaikka asia tuli Olympiakomitean tietoon välittömästi. Myöskään Olympiakomitean häirintään puuttumista koskevaa toimintamallia ei ilmeisesti ole noudatettu tässä tapauksessa. Olympiakomitea ei ole selvitysten perusteella keskustellut B:n kanssa tapahtuneesta. Näistä syistä tasa-arvovaltuutettu ei pidä Olympiakomitean toimia riittävinä. Tasa-arvovaltuutettu katsoo, että Olympiakomitea on laiminlyönyt tasa-arvolain 8 d §:ssä tarkoitetun velvollisuutensa puuttua tietoonsa tulleeseen seksuaaliseen häirintään.

Tasa-arvovaltuutetun näkemyksen mukaan Suomen Urheiluliiton olisi pitänyt A:n kokemasta häirinnästä tiedon saatuaan ilmoittaa asiasta Olympiakomitealle ja pyytää tätä selvittämään asiaa sekä ehkäisemään jatkossa työntekijään kohdistuvaa häirintää. Tasa-arvovaltuutettu katsoo siten, että Suomen Urheiluliitto on laiminlyönyt tasa-arvolain 8 d §:ssä tarkoitetun velvollisuutensa puuttua tietoonsa tulleeseen seksuaaliseen häirintään. Lisäksi tasa-arvovaltuutettu suosittelee, että Suomen Urheiluliitto laatii ohjeistuksia ja toimintamalleja myös sellaisia tilanteita varten, joissa työntekijä joutuu häirinnän kohteeksi.

20.06.2022