Valikko

Sukupuoli voi vaikuttaa vakuutuksen hintaan

Tasa-arvovaltuutetulta on tiedusteltu lukuisia kertoja, onko vakuutusten sukupuoleen perustuva hinnoittelu syrjintää. Kyselyt ovat koskeneet muun muassa henki-, tapaturma- ja liikennevakuutuksia.   Erot miesten ja naisten välisissä vakuutusmaksuissa perustuvat lähinnä tilastoihin, joiden mukaan vakuutettavat riskit ovat naisten ja miesten kohdalla erilaiset. Tällaiset vakuutusmaksut tai -etuudet ovat ongelmallisia. Kyse ei kuitenkaan ole syrjinnästä, mikäli erot voidaan perustella objektiivisesti ja riittävän huolellisesti.   EU:ssa hyväksyttiin joulukuussa 2004 direktiivi miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla. Direktiivi kieltää sukupuoleen välittömästi tai välillisesti perustuvan syrjinnän nimenomaisesti muun muassa yksityisiä vapaaehtoisia vakuutuksia tarjottaessa.   Direktiivissä todetaan kuitenkin, että jotkin vakuutettavat riskityypit voivat vaihdella sukupuolen mukaan, ja joskus sukupuoli voi olla yksi tekijä riskejä arvioitaessa. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltiot voivat sallia sukupuolen vaikuttavan vakuutusmaksuihin, jos niitä koskevat laskelmat perustuvat sellaisiin tietoihin ja tilastoihin, jotka ovat luotettavia, säännöllisesti ajantasaistettuja ja yleisesti saatavilla.   Suomessa on vastikään uudistettu vakuutuslainsäädäntöä siten, että vakuutusyhtiöt voivat myös jatkossa käyttää sukupuolta vakuutusmaksuihin ja etuuksiin vaikuttavana tekijänä niin vapaaehtoisissa kuin lakisääteisissä vakuutuksissa. Direktiiviä valmisteltaessa ja kyseistä kansallista lainsäädäntöä uudistettaessa tasa-arvovaltuutetun kanta oli, että sukupuolen käyttäminen laskentatekijänä pitäisi kieltää.   Vaikka Suomessa on sallittua käyttää sukupuolta vakuutusten laskentatekijänä, vakuutusten läpinäkyvyys lisääntyy sukupuoleen liittyvien tekijöiden osalta. Vakuutusyhtiöiden on toimitettava Vakuutusvalvontavirastolle ns. riskinarviointi, josta on voitava todeta, että sukupuolella tosiasiallisesti on kyseisessä vakuutuksessa merkitystä. Riskinarvioinnit on tehtävä määräajoin. Tarkoituksena on, että miesten ja naisten maksuissa ja etuuksissa voidaan hyväksyä vain sellaisia eroja, jotka riskinarviointi osoittaa oikeutetuiksi ja oikeasuhtaisiksi. Lisääntyvän valvonnan ja läpinäkyvyyden myötä on mahdollista, että sukupuolen merkitys laskentatekijänä vähitellen vähenee taikka poistuu kokonaan.

11.03.2008