Hoppa till innehåll

Tillämpning av kvotbestämmelsen på sammansättningen i en skolas direktion (TAS 442/2021, utfärdat 29.11.2021)

Jämställdhetsombudsmannen ombads undersöka om valet av medlemmar till direktionen för en skola med klasserna 1-6 stred mot jämställdhetslagen. Direktionen består av sju medlemmar, två män och fem kvinnor har valts till medlemmar.

Jämställdhetsombudsmannen konstaterade att myndigheterna enligt 4 § (i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986) i all sin verksamhet ska främja jämställdheten mellan kvinnor och män på ett målinriktat och planmässigt sätt samt skapa och befästa sådana förvaltnings- och tillvägagångssätt som säkrar främjandet av jämställdheten mellan kvinnor och män vid beredningen av ärenden och i beslutsfattandet. Framför allt skall de förhållanden ändras som hindrar att jämställdhet uppnås.

Enligt 4 a § i jämställdhetslagen ska i statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ, i välfärdsområdens och välfärdssammanslutningars organ och organ för samverkan mellan välfärdsområden samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för välfärdsområdesfullmäktige och kommunfullmäktige, kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent var, om inte något annat följer av särskilda skäl.

Om ett organ som utövar offentlig makt eller ett ämbetsverk, en inrättning eller ett bolag där kommunen, välfärdsområdet eller staten har majoritet, har ett förvaltningsråd, en direktion eller ett annat lednings- eller förvaltningsorgan, som består av förtroendevalda, ska i organet finnas en jämn representation av kvinnor och män, om inte något annat följer av särskilda skäl.

Myndigheter och alla de parter som ombeds utse kandidater till de organ som avses i denna paragraf ska i möjligaste mån föreslå både en man och en kvinna för varje post. Den myndighet som ansvarar för beredningen av tillsättandet av organet ska sörja för att kvotbestämmelsen efterföljs. 

Jämställdhetslagens bestämmelse om kvoter gäller separat för ordinarie medlemmar och suppleanter. Avvikelser från kravet på kvot kan ske av särskilda skäl exempelvis när det inom någon specialbransch endast finns sakkunniga som representerar det ena könet.

Jämställdhetsombudsmannen anser att begreppet särskilda skäl bör tolkas snävt och den som hänvisar till ett särskilt skäl ska motivera sitt beslut. Man ska åtminstone inte kunna hänvisa till särskilda skäl i efterskott, om uppmärksamhet inte har fästs vid dessa när organet tillsattes. Den myndighet som ansvarar för beredningen av tillsättandet av organet ska sörja för att kvotbestämmelsen efterföljs. 

I sitt uttalande ansåg jämställdhetsombudsmannen att skolans direktion är ett sådant organ som avses i kommunallagen för vars sammansättning kvotbestämmelsen i jämställdhetslagen ska iakttas. I skolans direktion sitter fem medlemmar och suppleanter valda bland vårdnadshavarna. Dessutom har lärarna och den övriga personalen varsin medlem och suppleant i direktionen. Sammanlagt sitter det sju medlemmar och sju suppleanter i direktionen. Ingen manlig kandidat var tillgänglig som medlem och suppleant i egenskap av representant för lärarna och den övriga personalen. För vårdnadshavarnas del fanns det 7  kvinnor och 3 män att tillgå. Därför valdes 5 kvinnor och 2 män till ordinarie medlemmar i direktionen och 6 kvinnor och en man till suppleanter.

Enligt den utredning som inhämtats i ärendet är kandidaturen frivillig och den kräver samtycke. 
I sitt uttalande ansåg jämställdhetsombudsmannen att avsaknaden av manliga kandidater bland såväl de lärare och den övriga personal som representeras av två medlemmar som också för vårdnadshavarnas del är en sådan särskild orsak till följd av vilken man i detta fall kunde avvika från kvotbestämmelsen. Jämställdhetsombudsmannen konstaterade slutligen att det dock skulle vara önskvärt att skolan utser lärarmedlemmarna och de medlemmar som representerar den övriga personalen på ett sådant sätt att kvotbestämmelsen förverkligas i direktionens slutliga sammansättning.

22.12.2021