Hoppa till innehåll

Misstanke om diskriminering mot en transperson vid rekrytering (TAS 432/2022, utfärdat 5.7.2023)

En arbetssökande bad jämställdhetsombudsmannen utreda huruvida hen hade blivit diskriminerad vid rekrytering på ett sätt som enligt jämställdhetslagen är förbjuden.  Personen misstänkte att orsaken till att hen inte hade fått det arbete hen sökt hade varit att hen är transkönad.

Arbetsgivaren hade bjudit den sökande till en officiell anställningsintervju där hen frågades bland annat om hen hade fullgjort militärtjänsten. Den arbetssökande hade svarat att hen inte hade deltagit i uppbådet eftersom hen har en kvinnlig personbeteckning och är därmed inte värnpliktig. Därefter hade arbetsgivaren ställt frågor om den undersökningsperiod, behandlingar och åtgärder som förknippas med att den sökande är transkönad samt om den sökandes barndom som en transperson. 

Enligt arbetsgivaren hade den sökande inte anställts eftersom hens dåvarande studier och arbetslivserfarenhet varit otillräckliga för uppgiften.

Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck. Arbetssökanden får inte försättas i olika ställning vid rekrytering eller när beslut om anställning fattas om inte arbetets natur förutsätter det. 

På basis av det material som tillställts jämställdhetsombudsmannen uppstod en presumtion om diskriminering vid rekrytering i ärendet. Arbetsgivaren framställde inga andra motiveringar till att den sökande inte anställdes än att hens studier och arbetslivserfarenhet var otillräckliga – vilket arbetsgivaren hade känt till redan innan den arbetssökande kallades till en intervju. Det fanns ett tidsmässigt samband mellan diskrimineringsgrunden, arbetsgivarens medvetenhet om situationen och presumtionen om diskriminering. För att upphäva presumtionen om diskriminering kunde arbetsgivaren inte bevisa att beslutet att inte anställa den sökande skulle ha föranletts av någon annan, godtagbar orsak och inte av den arbetssökandes könsidentitet.

Om förfarandena vid en anställningsintervju och trakasserier på grund av kön

För intervjuförfarandets del förde jämställdhetsombudsmannen fram att frågor om militärtjänstgöring under en anställningsintervju alltid förutsätter att kravet på direkt relevans uppfylls. Eftersom kön inte får vara av betydelse vid rekrytering kan frågor om huruvida en sökande har fullgjort militärtjänsten eller diskussion om könskorrigering och könsidentitet inte betraktas som ett godtagbart förfarande i enlighet med jämställdhetslagen. 

Jämställdhetsombudsmannen framhöll även att arbetsgivare har en skyldighet att på ett målinriktat och planmässigt sätt förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck. I en rekryteringssituation betonas arbetsgivarens ansvar för diskussionen och dess lagenlighet. Arbetsgivaren bör se till att inte heller arbetssökanden själv tar upp känsliga uppgifter. I sådana fall ska arbetsgivaren styra diskussionen till andra frågor. Detta är viktigt också för att undvika kränkning av den arbetssökandes mentala integritet. Enligt jämställdhetsombudsmannens syn borde arbetsgivarens representanter genom att använda sedvanligt omdöme förstå att det inte var nödvändigt eller sakligt att fortsätta diskussionen om frågor som förknippas med könskorrigering. Frågor om könskorrigering kan inte berättigas med att den arbetssökande på eget initiativ hade berättat att hen tillhör en könsminoritet. 

Trakasserier på grund av kön kan också bedömas som diskriminering som enligt 7 § i jämställdhetslagen är förbjuden. Handlingar som inte är av sexuell karaktär kan utgöra trakasserier på grund av kön (RP 195/2004 rd, s. 13). Även en enskild handling kan uppfylla rekvisitet för förbjudna trakasserier. Att en handling betraktas som trakasserier på grund av kön förutsätter inte att man har haft för avsikt att förödmjuka personen. Det räcker att handlingen faktiskt har kränkt personens psykiska eller fysiska integritet och skapat en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning. Utgående från de redogörelser som lämnats i ärendet ansåg jämställdhetsombudsmannen att arbetsgivarens förfarande uppfyllde definitionen för trakasserier på grund av kön och stred därmed mot jämställdhetslagen. 

09.01.2024