Hoppa till innehåll

Jämställdhetsombudsmannen gav rekommendationer för förbättring av rättsskyddet för diskrimineringsoffer och bekämpning av diskriminering på grund av kön 

Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara luovuttaa kertomuksen eduskunnalle ja kättelee puhemies Matti Vanhasta.

Jämställdhetsombudsmannen lämnade idag sin berättelse om jämställdhetsläget i Finland till riksdagen. I sin berättelse ger jämställdhetsombudsmannen rekommendationer och förslag till lagändringar bland annat för att bekämpa diskriminering på grund av graviditet och familjeledigheter, att öka lönetransparensen, att förbättra ställningen av könsminoriteterna och att ingripa i sexuella trakasserier. Jämställdhetsombudsmannen betonar också behovet att förbättra rättsskyddet för diskrimineringsoffer och förtydliga jämställdhetsombudsmannens behörighet.Jämställdhetsombudsmannen lämnar sin berättelse till riksdagen vart fjärde år. Denna berättelse är den andra i sitt slag. Jämställdhetsombudsmannen bedömer jämställdhetsläget i Finland inom ramarna för sin behörighet. 

Rekommendationerna i ombudsmannens tidigare berättelse 2018 inkluderades i stor utsträckning i regeringsprogrammet. 

– Flera jämställdhetsinitiativ har framskridit under denna regeringsperiod, men vi måste fortsätta med vårt idoga arbete. Även om utvecklingen har varit positiv bör man inte ta jämställdhetens framskridande i Finland för givet. Coronapandemin påverkade könen på olika sätt och konsekvenserna ska bedömas. För närvarande görs det även försök att försvaga jämställdheten mellan könen bland annat av antigenderrörelsen och med konservativa attityder, säger jämställdhetsombudsmannen Jukka Maarianvaara. 

Diskriminering på grund av graviditet och lönediskriminering ska bekämpas 

Jämställdhetsombudsmannen betonar att förebyggande av diskriminering på grund av graviditet och familjeledigheter ska prioriteras i jämställdhetspolitiken och effektiva åtgärder ska vidtas mot diskriminering. 

– Skyddet mot diskriminering på grund av graviditet för visstidsanställda i särskilt sårbar ställning ska stärkas. En form av diskriminering på grund av graviditet som tyvärr är vanlig är att en visstidsanställning avslutas på grund av graviditet eller familjeledighet, konstaterar Maarianvaara.

Jämställdhetsombudsmannen betonar att lönediskriminering kan bekämpas genom att öka lönetransparensen. Enligt jämställdhetsombudsmannens syn är det på grund av lönesekretessen för närvarande mycket svårt att ingripa i lönediskriminering och främja lönejämställdhet särskilt i den privata sektorn. 

– För att lönediskriminering ska kunna bekämpas bör den som misstänker lönediskriminering ha rätt att erhålla information om andra arbetstagares löner så att hen kan göra en bedömning om huruvida hen har blivit utsatt för lönediskriminering, säger Maarianvaara.

Rättsskyddet mot diskriminering ska förbättras

Det finns stora brister i rättsskyddet mot diskriminering på grund av kön. Båda på basis av undersökningar och kontakter som jämställdhetsombudsmannen tagit emot är diskriminering i synnerhet inom arbetslivet alarmerande vanligt. Kön, graviditet eller familjeledighet misstänks påverka bland annat rekrytering, tillgång till mer krävande arbetsuppgifter, lönesättningen och fortsättning av ett arbetsförhållande på viss tid negativt på ett diskriminerande sätt. I domstolar behandlas ändå relativt få diskrimineringsfall. 

– Det finns flera sannolika orsaker till detta. Den som misstänker diskriminering identifierar inte alltid sin situation som diskriminering som är förbjuden i jämställdhetslagen eller vet vilken instans hen ska vända sig till. Arbetstagare kan vara rädda för arbetsgivarens motåtgärder eller att de kan få svårare att få arbete. Behandling i domstol förknippas också med risk för höga kostnader, konstaterar Maarianvaara. 

Jämställdhetsombudsmannen föreslår att behörigheten av både jämställdhetsombudsmannen och diskriminerings- och jämställdhetsnämnden bör bedömas och utvecklas så att diskrimineringsoffer får bättre tillgång till sina rättigheter. 

– Det finns ett tydligt behov av adekvata rättsskyddsmedel med låg tröskel. Jämställdhetsombudsmannen bör också få rätt att ta diskrimineringsärenden till domstol i eget namn, säger Maarianvaara.

Jämställdhetsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet och verkar inom justitieministeriets förvaltningsområde. Jämställdhetsombudsmannens uppgifter är att övervaka att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män åtföljs, att bidra till att jämställdhetslagens syfte uppnås samt att följa upp att jämställdheten genomförs på olika områden i samhället.


Publikationstillfället för berättelsen anordnas 28.4.2022 kl. 9.30–11.30 på Helsingfors centrumbibliotek Ode. Tillfället kan även följas genom distansförbindelse utan anmälan: https://platform.goodmood.fi/goodmood/tasa-arvo/tasa-arvovaltuutetun-eduskuntakertomuksen-julkaisutilaisuus

Tillfället tolkas till finskt teckenspråk.

27.04.2022