Hoppa till innehåll

Jämställande av kvinnor som utför frivillig militärtjänst med män som utför militärtjänst (TAS 112/2021, utfärdat 8.3.2021)

Kunden kontaktade jämställdhetsombudsmannen eftersom det faktum att hon utfört frivillig militärtjänst för kvinnor hade resulterat i att hon inte fick arbetsmarknadsstöd. Kunden höll på att anföra besvär hos Besvärsnämnden för social trygghet om ett beslut fattat av FPA.

Kunden hade under sin militärtjänstgöring, som varade över 11 månader, fått en studieplats och hade i början av höstterminen anmält sig som frånvarande under det följande läsåret. Efter militärtjänstens slut blev kunden arbetslös för en tid. Hon fick avslag på sin ansökan om arbetsmarknadsstöd eftersom militärtjänsten enligt TE-centralens arbetsmarknadspolitiska utlåtande hade varit frivillig för kunden och hon inte ansågs ha haft en giltig orsak att inte inleda studierna på hösten. 

Kunden hade vid behandlingen av ärendet strävat efter att betona att hon redan var värnpliktig när hon fick studieplatsen. Hon hade överskridit den gräns på 45 dagar när en kvinna kan avbryta sin militärtjänst. När studierna började hade hon cirka fyra månader kvar av sin tjänstgöring, vilket betydde att hon inte hade möjlighet att börja skolan utan att bli desertör.   

Om en person har varit frånvarande från arbetsmarknaden över sex månader utan godtagbar orsak beviljas personen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte arbetslöshetsdagpenning förrän personen uppfyllt arbetsvillkoret efter frånvaron. Som godtagbar orsak till frånvaro från arbetsmarknaden räknas bland annat militärtjänst och civiltjänst eller annan med dessa jämförbar orsak.  Jämställdhetsombudsmannen konstaterade att det inte går att ta ställning till ett enskilt besvär. Jämställdhetsombudsmannen gjorde däremot i sitt utlåtande på allmän nivå en bedömning av om man ur jämställdhetslagens perspektiv kan jämföra värnpliktiga män och kvinnor som utför frivillig militärtjänst med varandra i synnerhet om det gått 45 dagar från det att militärtjänsten inleddes. 

Enligt lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor ska en kvinna som fullgör militärtjänst, som inom 45 dagar efter dagen för inträde i tjänstgöringen, anmäler att hon inte fortsätter tjänstgöringen, genast hemförlovas. Efter denna tidsfrist jämställs kvinnan både under tjänstgöringstiden och efter hemförlovningen helt och hållet med en värnpliktig. Om hon alltså efter tidsfristens slut vägrar fortsätta sin militärtjänst ska hon slutföra den som civiltjänst. Om hon vägrar civiltjänst kan hon dömas till fängelsestraff eller övervakningsstraff. 

Jämställdhetsombudsmannen har i sina utlåtanden ansett att trots att lagstadgad värnplikt endast för män inte i sig utgör sådan könsdiskriminering som avses i jämställdhetslagen så kan en bedömning av diskriminering genom ofördelaktigt förfarande bli aktuell ur jämställdhetslagens perspektiv. Värnplikten får inte utan godtagbar orsak leda till att män behandlas mera ofördelaktigt än kvinnor i andra sammanhang till följd av militärtjänsten. På motsvarande sätt gäller att kvinnor som utför frivillig militärtjänst och som står i samma ställning som männen i dessa situationer ska behandlas jämlikt med männen. I annat fall diskrimineras kvinnorna på grund av sitt kön.

06.04.2021