Hoppa till innehåll

Skolan och utbildningsanordnaren har inte bara rätt utan också skyldighet att ingripa i trakasserande och diskriminerande uppförande (TAS 89/2023, utfärdat 21.2.2023)

Jämställdhetsombudsmannen ombads ta ställning till skolans möjligheter att förbjuda ett elevarbete som innehåller ett budskap riktat mot sexuella minoriteter och könsminoriteter. Ställningstagande ombads i synnerhet till satsen "det finns endast två kön." 

Jämställdhetslagen ålägger utbildningsanordnaren att på ett målinriktat och planmässigt sätt förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck. Även läroanstalten ska beakta detta när en jämställdhetsplan utarbetas och beslut fattas om åtgärder som främjar jämställdheten. 

När utbildningsanordnaren och skolan får information om trakasserier eller diskriminerande agerande eller agerande som äventyrar en trygg inlärningsmiljö, ska den vidta åtgärder för att förhindra och avlägsna trakasserierna, diskrimineringen och den verksamhet som äventyrar den trygga inlärningsmiljön. Om läroanstalten eller utbildningsanordnaren inte vidtar tillgängliga åtgärder för att hindra trakasserierna eller diskrimineringen från att fortsätta, gör sig läroanstalten eller utbildningsanordnaren enligt jämställdhetslagen skyldig till förbjuden diskriminering.

I sin berättelse till riksdagen 2022 och 2018 samt i utredningen om könsminoriteternas ställning 2012 konstaterar jämställdhetsombudsmannen att könet är en mångfasetterat fenomen, som inte kan förenklas till endast två distinkt från varandra avskiljbara kön.

Könsidentiteten är en persons upplevelse av sin könstillhörighet. I förarbetet till jämställdhetslagen konstateras det att en person exempelvis kan uppleva sig vara könslös eller delvis kvinna och delvis man. Könsuttrycket är för sin del att lyfta fram könet genom klädsel eller beteende eller på något annat motsvarande sätt. Även i Utbildningsstyrelsens guide från 2015 (Jämställdhetsarbete kräver kunskap 2015), riktad till den grundläggande utbildningen konstateras det att erfarenheten av det egna könet inte alltid ryms in i det bipolära könssystemet. 

Jämställdhetsombudsmannen påminner anordnarna av grundläggande utbildning och skolan om att båda enligt jämställdhetslagen är skyldiga att sörja för att förbudet att diskriminera på grund av kön, könsidentitet och könsuttryck iakttas. 

Anordnaren av den grundläggande utbildningen och skolan har inte enbart rätt utan också skyldighet att ingripa i en situation eller exempelvis en enskild elevs agerande som är diskriminerande eller kränkande mot andra elever som hör till en könsminoritet. Anordnaren av utbildningen och skolan har dessutom skyldighet att målmedvetet och systematiskt främja jämställdhet mellan könen samt förebygga diskriminering grundad på kön, könsidentitet och könsuttryck. 

Enligt jämställdhetslagen har skolan därmed inte enbart haft rätt utan också skyldighet att förbjuda ett elevarbete som har innehållit ett budskap som är kränkande för de sexuella minoriteterna och könsminoriteterna.

06.03.2023