Ansvarsområden för de gemensamt personuppgiftsansvariga

Jämställdhetsombudsmannen och statsrådets kansli är gemensamt personuppgiftsansvariga när jämställdhetsombudsmannen behandlar personuppgifter i statsrådets gemensamma informationssystem.

Jämställdhetsombudsmannen använder följande gemensamma informationssystem inom statsrådet: YJA – statsförvaltningens gemensamma publikationsplattform som också jämställdhetsombudsmannens webbplats finns i. 

I gemensamt personuppgiftsansvar behövs det en rättslig grund för utlämnande av personuppgifter mellan jämställdhetsombudsmannen och statsrådets kansli.

Jämställdhetsombudsmannen ansvarar för sin egen myndighetsverksamhet, såsom uppgifternas riktighet och tillgodoseendet av de registrerades, bland annat kundernas, rättigheter. Statsrådets kansli ansvarar för följande aspekter i fråga om dataskyddet i de gemensamma informationssystemen:

  • att det i tekniska lösningar finns en i dataskyddslagstiftningen avsedd rättslig grund för behandling av personuppgifter
  • att den tekniska säkerheten och förmågan att garantera tjänsternas konfidentialitet är tryggad 
  • att man med dem som behandlar personuppgifter har ingått avtal i enlighet med dataskyddsförordningen
  • att systemen följer dataskyddsprinciperna
  • att nödvändiga konsekvensbedömningar av dataskyddet genomförs.

De som har kontakt med jämställdhetsombudsmannen kan utöva sina dataskyddsrättigheter i förhållande till de båda gemensamt personuppgiftsansvariga organisationerna. Kontaktuppgifterna för dataskyddet vid statsrådets kansli