Hoppa till innehåll

Jämställdhetsombudsmannen har lämnat sin årsberättelse 2022 samt gett rekommendationer för den kommande regeringsperioden

Nya jämställdhetsombudsmannen Rainer Hiltunen lämnade jämställdhetsombudsmannens årsberättelse 2022 till statsrådet 20.4.2023. Årsberättelsen beskriver på ett övergripande sätt jämställdhetsombudsmannens arbete för att ingripa i diskriminering och främja jämställdhet samt jämställdhetsombudsmannens rekommendationer till riksdagen.

Jämställdhetsombudsmannens rekommendationer till riksdagen och för den kommande regeringsperioden

Jämställdhetsombudsmannen överlämnar vart fjärde år en berättelse om jämställdhetsläget i Finland till riksdagen. Jämställdhetsombudsmannen lämnade sin berättelse till riksdagen och sina rekommendationer för främjande av jämställdhet på basis av riksdagsberättelsen i april 2022. Ombudsmannens rekommendationer för den kommande regeringsperioden baseras på riksdagsberättelsen och årsberättelsen 2022. Ombudsmannen konstaterar att man ska särskilt uppmärksamma problem som förknippas med rättsskyddet för diskrimineringsoffer.

– För närvarande finns det flera utmaningar med tillgodoseendet av rättsskyddet för diskrimineringsoffer. Jämställdhetslagen bör reformeras så att rättsskyddet för diskrimineringsoffer stärks. Ombudsmannen bör beviljas en självständig rätt att väcka talan i diskrimineringstvister som grundar sig på jämställdhetslagen samt en möjlighet att bli hörd i domstol vid behandling av ärenden som förknippas med jämställdhetslagen. Rättsskyddet skulle också stärkas av utvidgning av jämställdhetsombudsmannens behörighet till intersektionell diskriminering på grund av kön, konstaterar jämställdhetsombudsmannen Rainer Hiltunen.

Jämställdhetsombudsmannen rekommenderade också bland annat att ingripande i diskriminering på grund av graviditet bör bli en central punkt i jämställdhetspolitiken, att lönetransparensen bör ökas för att minska lönediskrimineringen och att effektivt tillgodoseende av interkönade barns rättigheter bör tryggas genom reglering på lagnivå.

En stor del av misstänkta diskrimineringsfall förknippas med arbetslivet

Under året tog jämställdhetsombudsmannen emot närmare 1 000 kontakter. På samma sätt som under tidigare år betonades misstänkt diskriminering i arbetslivet i kontakterna. Typiska presumtioner om diskriminering förknippas bland annat med graviditet och familjeledigheter, rekrytering eller löner samt sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön.

De kontakter om diskriminering som jämställdhetsombudsmannen tar emot handlar dock om så gott som alla livsområden. Kundkontakter handlar till exempel om diskriminering vid läroanstalter, diskriminering vid prissättning av varor och tjänster samt om diskriminering på grund av könsidentitet.

Jämställdhet främjades med lagstiftning

Regeringens jämställdhetsprogram 2020–2023 innehöll ett stort antal lagstiftningsprojekt, vilket också syntes i jämställdhetsombudsmannens arbete. Under 2022 gav jämställdhetsombudsmannen sammanlagt 90 utlåtanden till riksdagen och andra myndigheter bland annat om säkerhetsläget, reformen av translagen, lönetransparens, utvidgningen av skyldigheten att upprätta en jämställdhetsplan till småbarnspedagogiken samt om reformen av jämställdhetslagen.

Jämställdhetsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet som verkar för att främja jämställdhet mellan könen och förhindra diskriminering. Ombudsmannens uppgift är att övervaka efterlevnaden av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män och i synnerhet dess förbud mot diskriminering.  

Läs mer om jämställdhetsombudsmannens verksamhet under 2022 i årsberättelsen: Jämställdhetsombudsmannens årsberättelse 2022

Jämställdhetsombudsmannens rekommendationer för den kommande regeringsperioden

20.04.2023