Hoppa till innehåll

Utlåtande om utlåtande över utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till föräldraskapslag (TAS 180/2021, utfärdat 6.5.2021)

Jämställdhetsombudsmannen svarade på justitieministeriets begäran om utlåtande ur sin behörighet som berör könsjämställdhet. 

I justitieministeriets proposition har man sagt att ändringen är främst av teknisk natur samt att den korrigerar och förtydligar vissa problem som kommit fram i samband med tillämpningen av de nuvarande moderskaps- och faderskapslagarna och frågor som kräver precisering. 

Sammanslagning av moderskapslagen och faderskapslagen till en föräldraskapslag

Jämställdhetsombudsmannen understödjer sammanslagningen av moderskaps- och faderskapslagarna till en lag. Det finns flera gemensamma frågor som hänför sig till fastställandet av moderskapet och faderskapet. Sammanslagningen av lagarna underlättar tillämpningen av bestämmelserna. En gemensam lag kan också främja tankesättet enligt vilket föräldraskapet har lika stor betydelse oberoende av förälderns kön. 

Preciseringar i fädernas rättsskydd

Jämställdhetsombudsmannen konstaterade att propositionen leder till att fädernas ställning och rättsskydd förbättras i praktiken i och med att den som misstänker sig vara barnets far föreslås att under vissa förutsättningar ha rätt att väcka talan även när föräldraskapet har fastställts på grundval av ett erkännande som gjorts före barnets födelse. Rättsskyddet förbättras även med förslaget enligt vilket talan om upphävande av faderskap eller moderskap kan väckas ännu inom ett år från det att orsaken till väckande av talan har framkommit. 

Könsneutralitet 

Jämställdhetsombudsmannen ser det som positivt att könsneutralt språk används i föräldraskapslagen och dess motiveringar i den mån det är möjligt när det inte äventyrar den exakthet och begriplighet som krävs av lagstiftningen. 

Könsneutralitet är lämplig i situationer där det inte finns något behov att fästa uppmärksamhet i skillnader i ställningen av de olika könen. Det är emellertid viktigt att användningen av ett könsneutralt språk inte osynliggör de faktiska skillnader som finns mellan könen, könsmångfalden och de särskilda situationerna av personer som tillhör könsminoriteter.

Förälderns kön i lagförslagets 2, 3 och 4 §  

Lagtexten i 2 § förknippar inte moderskapet till förälderns kön. I motiveringarna till bestämmelsen har det även konstaterats att konstaterade av föräldraskapet förutsätter inte att den person som har fött barnet har kvinnlig könstillhörighet.  

Enligt 3 § kan faderskap konstateras på grundval av äktenskap av den kvinna som ha fött barnet. Bestämmelser om andra situationer där faderskapet kan fastställas finns i 4 §. 

För kvinnliga par i samband med assisterad befruktning föreslås möjlighet att välja spermier från en donator som samtyckt till att fastställas vara far och denna person fastställs då som barnets far. Detta förbättrar spermadonatorers, dvs. i regel mäns, möjligheter till fastställt faderskap.

Lagtexten i 4 § förknippar inte faderskapet till förälderns kön. I motiveringarna till bestämmelsen har man emellertid begränsat rätten för transkvinnor att fastställa faderskapet till tidpunkten för fastställandet av könstillhörigheten. Jämställdhetsombudsmannen anser att det inte finns godtagbara grunder för denna begränsning. Jämställdhetsombudsmannen har föreslagit att man i motiveringarna till 4 § i lagen skulle konstatera att fastställandet av faderskap inte förutsätter att fadern har manlig könstillhörighet. 

Registreringar i befolkningsdatasystemet

Att registrera relationen mellan barnet och föräldern i befolkningsdatasystemet kan vara problematiskt särskilt vad gäller integriteten av personer som fastställt sin könstillhörighet och respekten för könsidentiteten. Jämställdhetsombudsmannen anser att det är viktigt att föräldrar som har fastställt sin könstillhörighet har möjlighet att få registreringen av sitt föräldraskap att motsvara deras fastställda könstillhörighet. Registreringar i befolkningsdatasystemet kan diskuteras i samband med reformen av translagen.

Lagen om assisterad befruktning

Jämställdhetsombudsmannen anser att det är viktigt att även granska lagen om assisterad befruktning ur perspektivet för särskilda situationer av personer som tillhör könsminoriteter senast i samband med reformen av translagen. Jämställdhetsombudsmannen har konstaterat att personer som korrigerat sin könstillhörighet ska ha rätt till samma fortplantningsfrämjande tjänster som alla andra till exempel vad gäller lagring av könsceller och assisterad befruktning.

19.05.2021