Hoppa till innehåll

Utlåtande om upplösning av äktenskap som ingåtts under tvång genom upphävande (TAS 478/2020, utfärdat 1.12.2020)

Justitieministeriet bad jämställdhetsombudsmannen om ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition där det förslås bestämmelser i äktenskapslagen som möjliggör upplösning av äktenskap som ingåtts under tvång genom upphävande. De rättsliga verkningarna av ett upphävt äktenskap motsvarar de rättsliga verkningarna av äktenskapsskillnad, men civilståndet återgår till det som makarna hade före tvångsäktenskapet.

Jämställdhetsombudsmannen anser att den föreslagna lagändringen betyder att den kränkning av mänskliga rättigheter som i regel drabbar kvinnor och flickor identifieras i den nationella lagstiftningen. Trots att effekten av den föreslagna lagändringen skulle i fösta hand vara symbolisk, är den ändå ett viktigt ställningstagande ur denna synpunkt.

Jämställdhetsombudsmannen delar den syn i propositionen enligt vilken specialbestämmelsen sänder ett budskap om att tvingande till äktenskap identifieras som en kränkning av mänskliga rättigheter och att ett äktenskap som ingåtts under tvång inte godkänns. I enskilda situationer kan det vara viktigt för den person som tvingats till äktenskap att äktenskapet kan upphävas, men civilståndet inte blir frånskild till följd av upphävandet, utan återgår till det som personen hade före tvångsäktenskapet. I utkastet till regeringens proposition konstateras att detta är viktigt i samfund där skilsmässa förknippas med stark stigmatisering. 

Lagändringen bedöms i själva verket beröra främst kvinnor, dvs. att det är främst kvinnan i tvångsäktenskapet som lämnar in en ansökan om upplösning av äktenskapet. Jämställdhetsombudsmannen fäste emellertid uppmärksamhet vid att propositionen inte identifierar eller konsekvent behandlar tvångsäktenskap som ett könat fenomen. Trots att åtgärderna i lagstiftningen och den föreslagna ändringen är könsneutrala i sin ordalydelse och tillämpliga på samma sätt på män och kvinnor är det inte fråga om ett könsneutralt fenomen. Till exempel Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av 
våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen)
innehåller uttryckliga bestämmelser om tvångsäktenskap.
 

08.02.2021