Hoppa till innehåll

Utlåtande om regeringens proposition om inrättande av vårdlandskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet (RP 241/2020 rd) (TAS 126/2021, utfärdat 10.3.2021)

Jämställdhetsombudsmannen hördes 11.3.3021 av riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott om den så kallade social- och hälsovårdsreformen, med vilken 21 välfärdsområden inrättas i Finland. Avsikten är att överföra de uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet, vilka för tillfället omfattas av kommunernas ansvar, till dessa. I hörandet och i sitt skriftliga utlåtande till utskottet riktade jämställdhetsombudsmannen uppmärksamhet mot tre omständigheter: offentligheten för löneuppgifterna om välfärdsområdenas personal, harmoniseringen av lönerna i samband med reformen och jämställt deltagande av kvinnor och män i det samhälleliga beslutsfattandet.

Offentligheten för löneuppgifterna ska säkerställas

Jämställdhetsombudsmannen uttryckte en allvarlig oro över konsekvenserna av reformen för offentligheten för löneuppgifterna för personal som övergår till att tjänstgöra för de framtida välfärdsområdena. Enligt 7 § i matrikellagen är lönerna för kommunernas, samkommunernas, statens och evangelisk-lutherska kyrkans personal offentliga.  

Löneuppgifternas offentlighet har varit av betydelse i utredningen av misstankar om lönediskriminering. En förutsättning för att utreda misstankar som gäller lönediskriminering och efterlevnaden av principen om lika lön är att den som misstänker diskriminering har tillgång till effektiva rättsskyddsmedel, men framför allt rätt att få information om lönen för en kontrollperson. 

Detta äventyras dock, såvida inte matrikellagen ändras på så sätt att offentligheten för löneuppgifter täcker också personalen i de framtida välfärdsområden. Utan en ändring av matrikellagen skulle ställningen för personalen i de framtida välfärdsområdena avsevärt skilja sig från ställningen för den övriga personalen inom den offentliga sektorn, trots att det i propositionen uttryckligen föreslås att lagstiftningen om kommunala tjänsteförhållanden tillämpas på dem. 

Betydelsen av öppenhet i lönerna har betonats i synnerhet i främjande av lika lön såväl i Finland som på EU-nivå. Enligt statsminister Sanna Marins regeringsprogram främjas avlägsnande av omotiverade löneskillnader och lönediskriminering genom att öka löneöppenheten med lagstiftningsmetoder. Europeiska kommissionen gav å sin tur ett förslag till ett direktiv för att öka lönetransparensen 4.3.2021.

Löneharmonisering måste genomföras i välfärdsområdena

I jämställdhetslagen uttrycks en princip om lika lön, det vill säga att samma lön ska betalas för samma eller likvärdigt arbete. Avsikten med principen är att undanröja könsbaserad diskriminering från alla omständigheter eller villkor vilka påverkar ersättningen för samma eller likvärdigt arbete. När lönen fastställs enligt klassificeringen av arbetsuppgifterna, ska lönen grunda sig på samma bedömningsfaktorer för män och kvinnor. Klassificeringen får inte omfatta könsbaserad diskriminering.

Jämställdhetsombudsmannen finner det viktigt att man i social- och hälsovårdsreformen och i genomförandet av denna tydligt förbinder sig till att iaktta principen om lika lön. I kontakterna om misstankar om lönediskriminering till jämställdhetsombudsmannen är social- och hälsovårdssektorn accentuerad.

Jämställdhet ska beaktas i det samhälleliga beslutsfattandet

Ett grundläggande mål i jämställdhetslagen är att män och kvinnor på lika villkor kan delta i planeringen och beslutsfattandet i samhället. Därför finner jämställdhetsombudsmannen att det är bra att man i propositionen strävat efter att säkerställa lika villkor till deltagande i välfärdsområdets organ för män och kvinnor. I förslaget föreslås det att 4 a § i jämställdhetslagen ändras på så sätt att man i valet av medlemmar till dessa organ beaktar bestämmelserna i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Jämställdhetsombudsmannen finner det viktigt att 4 a § i jämställdhetslagen beaktas i alla organ hos offentligrättsliga samfund, vilka avses i förslaget. 

11.03.2021