Hoppa till innehåll

Uppgift om könsidentitet på Wikipedia (TAS/525/2023, utfärdat 22.1.2024)

Jämställdhetsombudsmannen ombads ge råd i en situation där en privatpersons namn som hen använt innan fastställande av könstillhörighet har publicerats på Wikipedia i texten om personen utan personens samtycke. Eftersom Wikipedia-artiklar kommer högt bland sökresultaten får till exempel personer som söker denna persons kontaktuppgifter genast också uppgiften om att hen tillhör en könsminoritet.

Med reformen av jämställdhetslagen år 2015 ville man uttryckligen beakta mångfalden av kön och förbjuda diskriminering på grund av könsidentitet och könsuttryck. I motiveringarna till regeringens proposition (RP 19/2014) konstateras att tillhörighet till en könsminoritet är en angelägenhet som tillhör privatlivet, och det att en person har en könsidentitet eller ett könsuttryck som avviker från det sedvanliga kommer inte alltid fram i myndigheternas verksamhet, på en arbetsplats eller på en studieplats. Integriteten av personer som tillhör könsminoriteter ska respekteras, och främjande av jämställdheten betyder inte att man börjar klarlägga någons könsidentitet eller könsuttryck. 

I sin tidigare avgörandepraxis har jämställdhetsombudsmannen fäst uppmärksamhet vid att användningen av det tidigare, ”döda” namnet (”deadname”) av en transperson avslöjar att personen tillhör en könsminoritet och kan exponera personen för diskriminering på grund av könsidentitet. Användning av en transpersons tidigare namn kan därmed inte likställas med användning av det tidigare namnet av en person som till exempel på grund av giftermål eller skilsmässa ändrat sitt namn. Jämställdhetsombudsmannen ser det som väsentligt att man använder det namn av en person som personen själv önskar att bli använt.

Jämställdhetsombudsmannen vill också uppmärksamma att bland annat personer som tillhör en könsminoritet och gör akademisk karriär möter också särskilda utmaningar i och med att de ofta har publicerat vetenskapliga texter under sitt tidigare namn. Fortsatt användning av det tidigare namnet i samband med tidigare publikationer ökar ofta det trauma som förknippas med det tidigare namnet hos personer som tillhör könsminoriteter, rädslan för avslöjande av personens könsidentitet samt diskriminering på grund av könsidentitet. Därför händer det att forskare som tillhör könsminoriteter utesluter vetenskapliga publikationer som förknippas med deras tidigare namn från förteckningar av sina publikationer, vilket förståeligt skadar deras karriär och är en orimlig konsekvens av den rigida praxisen inom vetenskapen. 

Forskarsamhället och förläggare av vetenskapliga publikationer har allt bättre börjat identifiera bland annat behoven för ett starkare integritetsskydd för transpersoner. Fortsatt användning av det tidigare namnet av en forskare enbart för att hen tidigare publicerat under det namnet är inte motiverat vad gäller informationsförmedling i och med att forskarsamhället har även andra identifieringsmetoder (till exempel ORCID-ID) till sitt förfogande.

Ombudsmannen har inte befogenheter att kräva att en uppgift på Wikipedia raderas eller redigeras och kan därmed inte ingripa i det som publiceras på Wikipedia. I ärendet är Wikipedias karaktär som en öppen encyklopedi beaktansvärd. Vem som helst som använder Wikipedia kan skriva artiklar och uppdatera befintliga texter på plattformen. Det är särskilt viktigt att beakta när man publicerar på Wikipedia att tillhörighet till en könsminoritet är en angelägenhet som tillhör privatlivet och kan avslöjas om det tidigare namnet publiceras. Ombudsmannen betonar att personer som tillhör en könsminoritet är särskilt utsatta för diskriminering och dess konsekvenser, varför det är viktigt att deras integritetsskydd tryggas. 

28.02.2024