Hoppa till innehåll

Tilldelning av arbetsuppgifter som innebär fysisk begränsning till manliga arbetstagare (TAS 176/2023, givet 5.6.2023)

A bad jämställdhetsombudsmannen att utreda om arbetsuppgifter på en statlig barnskyddsenhet fördelats i strid med jämställdhetslagen på basis av kön. A berättade att det finns en så kallad tyst överenskommelse på hennes arbetsplats om att manliga arbetstagare sköter fasthållanden, begränsningar och isoleringar. Manliga arbetstagare har framhållit att tilldelning av arbetsuppgifter enligt kön inte känns rätt idag. 

Enligt förarbetena till jämställdhetslagen omfattar arbetsledningen bland annat ordnande av verksamheten samt utveckling av arbetstagarnas uppgifter och yrkesskicklighet. Det ska anses vara fråga om diskriminering om arbetsuppgifterna tilldelas så att de enformigare och tråkigare arbetsuppgifterna enbart ges till arbetstagare av det ena könet om utför lika arbete eller om möjligheten till övertidsarbete endast ges till arbetstagare av det ena könet. Fördelningen av arbetsuppgifterna har även större betydelse när arbetsuppgifternas art påverkar möjligheterna att avancera till nya och bättre avlönade uppgifter.  

Arbetsgivaren ska utveckla arbetsförhållandena så att de passar både för kvinnor och män. Arbetsgivaren har en skyldighet att främja jämställdhet vid arbetsledningen. Diskriminerande arbetsledning kan förekomma på flera olika sätt. När man skiljer mellan tillåtna och förbjudna åtgärder ska man beakta det dominerande icke-diskriminerande tillvägagångssättet eller den vedertagna icke-diskriminerande praxisen.  

Bedömning av ärendet 

I sin redogörelse betonade arbetsgivaren vikten av säkerhetsaspekterna. Enligt arbetsgivaren strävade man efter att alltid ha tillräckliga personalresurser genom att prioritera personal till de olika avdelningarna efter behov för en smidig och trygg vardag på arbetsplatsen. I redogörelsen konstaterar arbetsgivaren att det inte råder en kultur på arbetsplatsen enligt vilken kvinnor inte skulle delta i fysiska begränsningar. Enligt arbetsgivaren har en del av handledarna av naturliga skäl större kompetens att sköta utmanande situationer, och andra behöver mer stöd av sina arbetskamrater. En del av de kvinnliga arbetstagarna ber sina manliga kollegor om stöd i utmanande situationer. Detta har diskuterats bland annat vid avdelningsmöten. Personalen har också erbjudits utbildning. I redogörelsen konstaterar arbetsgivaren att det ändå är ett ofrånkomligt faktum och en naturlag att en man oftast är fysiskt starkare än en kvinna och skapar trygghet i utmanande situationer med sin fysiska gestalt. 

A förde fram att arbetsbeskrivningen för handledarna är samma för alla, men i praktiken tilldelas arbetsuppgifter som innebär fysisk begränsning ändå till manliga arbetstagare. Av skärmdumpar som A bifogat till sitt genmäle kom det fram att manliga arbetstagare upprepade gånger hade betts ta extra skift samt arbeta under sitt ordinarie skift på andra avdelningar. Jämställdhetsombudsmannen beaktade även det faktum att kvinnliga arbetstagare förlorar möjligheten till extra inkomster om enbart manliga arbetstagare ombes ta vissa arbetspass.  

Om arbetet är till exempel farligt eller obekvämt utgör det inte ett vägande och godtagbart skäl för begränsningar på grund av kön. Ett vägande och godtagbart skäl är däremot att lagstiftningen uttryckligen förbjuder anställning av kvinnor till vissa uppgifter. Därmed är arbetsgivarens hänvisning till fakta och naturlag om männens fysiska styrka och den trygghet den medför inte ett godtagbart skäl att be manliga arbetsgivare att ta vissa arbetspass eller att delta i vissa situationer. 

Enligt jämställdhetsombudsmannens syn har arbetsgivaren inte haft godtagbara grunder att tilldela arbetsuppgifter som innebär fysisk begränsning enbart till män, alltså fördela arbetsuppgifterna enligt kön. Jämställdhetsombudsmannen uppmanade arbetsgivaren att i framtiden försäkra sig om att arbetsuppgifterna inte utan ett godtagbart skäl fördelas enligt kön. Arbetsgivaren ska försäkra sig om att arbetsförhållandena passar både kvinnor och män. Därmed ska arbetsgivaren se till att både kvinnor och män kan sköta alla arbetsuppgifter inklusive situationer där fysisk begränsning är nödvändig. Arbetsgivaren ska också informera arbetstagarna om att man inte ber enbart män att ta vissa arbetsskift eller att man inte ber om hjälp enbart av män.

19.06.2023