Hoppa till innehåll

Motiverat att ge kvinnliga sökande till grundkursen för gränsbevakare en extra poäng vid studerandeantagningen (TAS 110/2022, utfärdat 1.9.2022)

Jämställdhetsombudsmannen ombads utreda huruvida studerandeantagningen till grundkursen för gränsbevakare vid Gräns- och sjöbevakningsskolan följer jämställdhetslagen när kvinnliga sökanden ges en extra poäng. 

Kvinnor som ansöker till grundkursen för gränsbevakare har i praktiken sedan år 2013 getts en extra poäng om de har slutfört frivillig militärtjänst för kvinnor. Att ha fullgjort sin värnplikt i vapentjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor är en lagstadgad förutsättning för antagning till grundkursen för gränsbevakare samt för utnämning till en militär tjänst. Grunden för beviljandet av en extra poäng ändrades till sökandens kön år 2022, eftersom det är den faktiska grunden för denna extra poäng.

Gränsbevakningsväsendet motiverar sin praxis med att genomförandet av gränskontroller kan förutsätta personkontroller där både gränsbevakningslagen och tvångsmedelslagen ska tillämpas. Skötseln av Gränsbevakningsväsendets lagstadgade uppgifter förutsätter därmed att det finns tillräckligt med både män och kvinnor som arbetar som gränsbevakare. Enligt Gränsbevakningsväsendet är det fråga om en tillfällig, planenlig specialåtgärd såsom avses i jämställdhetslagen. Åtgärden vidtas för att uppfylla ändamålet med jämställdhetslagen. Man kommer att sluta med denna särbehandling av kvinnor när andelen kvinnor bland gränsbevakarna har ökat så att den motsvarar målsättningen.

I praktiken är det möjligt att påverka andelen kvinnor bland gränsbevakare endast i samband med studerandeantagningen, eftersom Gräns- och sjöbevakningsskolan är den enda rutten till en ordinarie tjänst som gränsbevakare. Endast 8 procent av gräns- och sjöbevakarna och omkring 3 procent av officerarna är kvinnor. Kvinnornas andel av de militära tjänsteinnehavarna har ökat med en procentenhet sedan 2018. 

Den extra poäng som ges till kvinnliga sökanden baseras på Gräns- och sjöbevakningsskolans plan som är avsedd att vara tillfällig och som upprättats både på grund av målsättningen att främja jämställdheten mellan könen och för att adekvat kunna sköta Gränsbevakningsväsendets lagstadgade uppgifter. Jämställdhetsombudsmannen konstaterade att beviljandet av en extra poäng på grund av kön således är motiverat ur perspektivet för jämställdhetslagen.  

30.09.2022