Hoppa till innehåll

Möjlighet till kontroller under arbetstid i samband med graviditet endast för kvinnor (TAS 315/2021, utfärdat 24.6.2021)

En mansperson kontaktade jämställdhetsombudsmannen om blivande faderns möjlighet att delta i kontroller under arbetstid i samband med graviditet. Mannens maka var gravid och mannen hade fått veta av sin arbetsgivare att rätten att gå på kontroller under arbetstid i samband med graviditet endast gäller gravida kvinnor, inte blivande pappor. Mannen anser att detta innebär att blivande pappor behandlas ojämlikt.

Bedömning av ärendet

Jämställdhetsombudsmannen ska övervaka att förbudet mot diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) åtföljs. Jämställdhetsombudsmannens befogenhet är begränsad till övervakningen av efterlevnaden av bestämmelserna i jämställdhetslagen. Jämställdhetsombudsmannen kan inte ta ställning till efterlevnaden av annan lagstiftning eller hur någon annan typ av likabehandling tillgodoses. 

I 4 kap. 8 § i arbetsavtalslagen (55/2001) föreskrivs att arbetsgivaren ska ersätta en gravid arbetstagare för inkomstbortfall som beror på medicinska undersökningar som föregår nedkomsten, om undersökningarna inte kan ske utanför arbetstid. Enligt lagens förarbeten (RP 108/1994) har bakgrunden till detta varit tillämpningen av EG:s graviditetskyddsdirektiv i Finland, alltså att trygga bästa möjliga hälsa för den väntande modern och fostret. Motsvarande bestämmelser om gravida kvinnors möjligheter att genomgå mödravårdsundersökningar under arbetstid har också inkluderats i olika kollektivavtal.

Med beaktande av det ovannämnda syftet av gravida kvinnors hälsokontroller är den blivande modern och den blivande fadern inte för denna del i en jämförbar ställning. Det är därmed inte fråga om diskriminering på grund av kön som är förbjuden i jämställdhetslagen och jämställdhetsombudsmannen kan inte ingripa i situationen.

Jämställdhetsombudsmannen anser dock att det är viktigt att papporna skulle kunna delta i barnets liv på så lika villkor som möjligt redan under graviditeten, i samband med förlossningen och vad gäller rådgivningstjänsterna. För att pappornas möjligheter till detta skulle kunna förbättras förutsätter i detta fall att arbetsavtalslagen, kollektivavtalen eller arbetsförhållandets villkor ändras.
 

27.08.2021