Hoppa till innehåll

Jämställdhetsombudsmannen lämnade sitt utlåtande om utkastet till regeringens proposition om ändring av jämställdhetslagen

Jämställdhetsombudsmannen lämnade sitt utlåtande om förslagen till ändring av jämställdhetslagen till social- och hälsovårdsministeriet den 28 augusti 2012. För närvarande bereds i jämställdhetslagen stadganden om könsminoriteternas ställning och en utvidgning av skyldigheten att göra upp en jämställdhetsplan så att den skulle gälla även grundskolorna.

Jämställdhetsombudsmannen anser att det är mycket viktigt att man nu föreslår att könsminoriteternas rättigheter intas i jämställdhetslagen både i fråga om diskrimineringsskydd och främjande av jämställdheten. Ombudsmannen oroar sig dock för huruvida det av lagtexten tillräckligt tydligt framgår att de nya förbuden mot diskriminering på grund av könsidentitet och könsuttryck gäller också transpersoner och intersexuella.

Jämställdhetsombudsmannen anser att namnet lag om jämställdhet mellan könen bättre än lag om jämställdhet mellan kvinnor och män skulle svara mot det förnyade innehållet.

Förbuden mot diskriminering som baserar sig på fakta eller antagande om personen själv hans eller hennes närstående borde utsträckas att gälla även övriga könsdiskrimineringssituationer än bara könsidentitet och könsuttryck. Det vore bra också med en bredare definition av närstående än den i förslaget. Jämställdhetslagen borde också innehålla stadganden om diskriminering på flera grunder.

Jämställdhetsombudsmannen konstaterar att det är synnerligen viktigt att jämställdheten mellan könen målmedvetet främjas också i grundskolorna. Ombudsmannen förhåller sig dock skeptisk till huruvida en jämställdhetsplan vore den bästa och ändamålsenligaste metoden för detta.

De föreslagna reformerna av jämställdhetslagen skulle anmärkningsvärt öka jämställdhetsombudsmannens lagövervakningsuppgifter. Ombudsmannen är bekymrad över att propositionen än en gång inte omfattar sådana mer resurser som uppgifterna förutsätter.

Hela utlåtandet (på finska): Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi (STM013:00/2011) naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamiseksi (TAS 245/2012).pdf (34.7 kt )

19.09.2012