Hoppa till innehåll

Finlands Motorförbund och tävlingsklasserna i damernas motocross (TAS 136/2021, utfärdat 7.6.2021)

Jämställdhetsombudsmannen ombads utreda huruvida Finlands Motorförbund hade följt jämställdhetslagen när förbundet inte hade beviljat en serie på FM-nivån för damernas motocrossklass.

I sin redogörelse konstaterade Finlands Motorförbund att det genomför en plan för främjande av jämställdhet mellan könen och förebyggande av diskriminering i sin verksamhet. Frågor om jämställdhet mellan könen är viktiga i all förbundets verksamhet och tas alltid på allvar. I sin verksamhet strävar förbundet efter att beakta jämställdhet mellan könen och motocrossförarnas önskemål för att utveckla sporten.

Finlands Motorförbund konstaterade också att förbundet inte har mottagit någon begäran eller något yrkande om frågan. Skulle förbundet ha fått någon sådan begäran, skulle den ha lämnats till motocross-sektionen samt förbundets jämställdhetsarbetsgrupp och kvinnokommission för behandling och vidare till förbundets arbetsutskott och styrelse för behandling.

Damernas tävlingsklass uppgraderades från en nationell klass till Finlands Cup från och med början av år 2017. Detta hade ingen positiv inverkan på deltagarantalet. På grund av detta har motocross-sektionen ansett att på grund av det låga antalet kvinnliga deltagare bör klassen inte ändras från den nuvarande Finlands Cup till FM-nivån.

I sitt utlåtande konstaterade jämställdhetsombudsmannen att det är positivt att Finlands Motorförbund har aktivt börjat utreda saken när den kom till förbundets kännedom. På basis av de redogörelser som mottagits konstaterade jämställdhetsombudsmannen att Finlands Motorförbunds praxis att endast anordna en motocross-serie på Finlands Cup-nivån för damer inte kan anses bryta mot diskrimineringslagens förbud mot diskriminering. Finlands Motorförbund har motiverat sin praxis både med det låga deltagarantalet i damernas motocrossklass och med det faktum att motocrossförare övergår till FM-serien först efter tillräcklig tävlingsframgång. Enligt jämställdhetsombudsmannens syn är dessa godtagbara skäl till att FM-klass inte har anordnats för kvinnliga förare. 

Den rådande situationen torde dock inte anses främja jämställdhet mellan könen som även Motorförbundet har förbundit sig till bland annat på det sätt som beskrivs i förbundets plan för jämställdhet och likabehandling.

Kravet på det faktiska tillgodoseendet av lika möjligheter bör beaktas också när man fattar beslut om tävlingsklasser.  Därför framförde jämställdhetsombudsmannen ett önskemål om att Finlands Motorförbund skulle överväga möjligheten att godkänna sådan praxis som främjar jämställdhet mellan könen där även damernas motocross-serie skulle anordnas på FM-nivån. Detta skulle ge ett tydligt budskap om att alla motocrossförare oberoende av kön kan få likvärdigt erkännande för sina tävlingsprestationer. 

Efter det att jämställdhetsombudsmannen gav sitt utlåtande har Finlands Motorförbunds styrelse 4.8.2021 godkänt en positionsbestämning enligt vilket ska det bli möjligt att tävla på FM-nivån i alla motorsportsgrenar där förbundet anordnar tävlingsklasser särskilt för damer från och med säsongen 2022.

19.08.2021