Hoppa till innehåll

Sammansättning av stadens planläggningsarbetsgrupp (TAS 318/2019, utfärdat 24.3.2020)

Jämställdhetsombudsmannen ombads utreda om sammansättningen av X stads planläggningsarbetsgrupp överensstämmer med kvotbestämmelsen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Av de sju medlemmarna i planläggningsgruppen är endast en kvinna.

Enligt 4 a § 1 mom. i jämställdhetslagen ska både kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag av kommunfullmäktige, ha minst 40 procent kvinnor och män vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

I kvotbestämmelsen i jämställdhetslagen definieras kommunala organ inte närmare, med undantag av att kommunfullmäktige har lämnats utanför kvotbestämmelsen. Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att de organ som avses i kvotbestämmelsen i vissa fall också kan vara andra organ än de som nämns i 17 § i kommunallagen (365/1995), till exempel arbetsgrupper. Tolkningen utgår det vederbörande organets ställning och uppgifter i det kommunala beslutsfattandet. Vid bedömningen kan man också fästa uppmärksamhet vid organets sammansättning och för vilken tid eller regelbundenhet organet har tillsatts.

Kvotbestämmelsen gäller separat både ordinarie medlemmar och ersättare. Det är möjligt att av särskilda skäl avvika från kvotkravet, till exempel om det inom ett specialområde finns sakkunniga av endast det ena könet att tillgå. Enligt jämställdhetsombudsmannens uppfattning ska begreppet av särskilt skäl tolkas snävt, och om man åberopar ett särskilt skäl ska beslutet motiveras. Den myndighet som bereder tillsättandet av organ ska se till att kvotbestämmelsen följs.

I rättspraxis har kommunen haft rätt att avvika från könskvoten i jämställdhetslagen främst när medlemmar till organen väljs på basis av ställning som tjänsteinnehavare eller förtroendevald. Då är det oftast fråga om kommittéer till vilka även tjänsteinnehavare kan väljas på basis av tjänsteställning. Ställning som tjänsteinnehavare eller förtroendevald kan inte automatiskt anses vara en sådan särskild orsak som avses i jämställdhetslagen. I praktiken kan det dock förekomma situationer där det med tanke på organets uppgift objektivt sett är motiverat att tillsätta ett kommunalt organ med en sammansättning av förtroendevalda och tjänsteinnehavare på en viss nivå. Detta bör dock alltid övervägas och motiveras noggrant från fall till fall. Särskilda skäl bör åtminstone inte kunna åberopas i efterhand om de inte har beaktats redan då organet tillsattes.

Bedömning av ärendet

Till medlemmar i planläggningsarbetsgruppen har stadsdirektören, en teknisk chef och en stadsarkitekt utsetts på basis av tjänsteställning. Till förtroendevalda i arbetsgruppen har stadsstyrelsen dessutom utsett stadsstyrelsens första vice ordförande, stadsfullmäktiges andra vice ordförande, en medlem i stadsstyrelsen samt samhällsnämndens vice ordförande. Gruppen består av sju medlemmar, varav en är kvinna.

Kvotbestämmelsen i jämställdhetslagen har inte beaktats i tjänsteinnehavarbeslutet, eftersom man ansett att den inte är relevant med tanke på arbetsgruppens syfte och arbetssätt. Staden hänvisar dessutom i sin utredning till att den aktuella planläggningsarbetsgruppen inte är ett sådant organ som avses i kommunallagen.

Enligt utredningen pågår eller inleds projekt för planläggning och annan markanvändning fortlöpande i staden. Den arbetsgrupp som stöder planläggarens arbete har främst konstaterats gynna planläggningens idéer, planering och övrig beredning samt utvärderingen av planläggningsresultaten samt annan verkställighet.

Syftet med arbetsgruppen i fråga var att enligt ovan nämnda beskrivning bereda planläggningen och på så sätt påverka det samhälleliga beslutsfattandet. Jämställdhetsombudsmannen ansåg att planläggningsarbetsgruppen, med beaktande av dess uppgift, kan anses vara ett sådant kommunalt organ vars sammansättning ska följa kvotbestämmelsen på 40 procent i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män.

Stadsdirektören hade utsett stadsdirektören, en teknisk chef och en stadsarkitekt till planläggningsgruppen på basis av tjänsteställningen. Jämställdhetsombudsmannen ansåg att arbetsgruppens uppgift var av sådan natur att man på basis av tjänsteställningen kunde utse personerna i fråga till medlemmar i arbetsgruppen. Till medlemmar i egenskap av förtroendevalda hade man utsett stadsstyrelsens första vice ordförande, stadsfullmäktiges andra vice ordförande, en medlem i stadsstyrelsen samt samfundsnämndens vice ordförande. De förtroendevaldas roller i arbetsgruppen föreföll således inte vara bundna till en viss förtroendemannaställning på det sätt som förutsätts ovan.

Tre medlemmar i planläggningsarbetsgruppen valdes således på basis av tjänsteställning. Två av dem var män och en kvinna. Alla fyra förtroendemannamedlemmar var män. För att följa 4 a § 1 mom. i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, borde två av de valda förtroendemannamedlemmarna i planläggningsarbetsgruppen ha varit kvinnor.

Jämställdhetsombudsmannen ansåg att stadsdirektören och stadsstyrelsen inte hade vidtagit tillräckliga åtgärder för att följa kvotbestämmelsen vid beredningen av ärendet. Jämställdhetsombudsmannen påminde om att det är en tjänsteplikt att följa kvotbestämmelsen i jämställdhetslagen och uppmanade X stad att i fortsättningen fästa noggrannare uppmärksamhet vid kraven i 4 a § i jämställdhetslagen när organ som avses i bestämmelsen tillsätts.

15.06.2020