Hoppa till innehåll

Löneskillnad till följd av minskat erfarenhetstillägg i samband med överlåtelse av rörelse (TAS 19/2021, utfärdat 26.11.2021)

Två läkare under specialistutbildning A och B övergick som tjänsteinnehavare till sjukvårdsdistrikt X genom en överlåtelse av rörelse. A och B var av olika kön. B hade före överlåtelsen av rörelsen fått löneförhöjning efter att ha arbetat tre år som legitimerad läkare. Löneförhöjningen grundade sig på det för den dåvarande arbetsgivaren bindande lokala tjänstekollektivavtalet. I samband med överlåtelsen av rörelsen sade sjukvårdsdistrikt X upp det här avtalet. När A efter överlåtelsen av rörelsen hade varit tre år som legitimerad läkare fick hon i enlighet med det för sjukvårdsdistrikt X bindande riksomfattande kollektivavtalet en lägre löneförhöjning än vad B tidigare hade fått. A ansåg att löneskillnaden stred mot jämställdhetslagen.  

Jämställdhetsombudsmannen ansåg att ärendet ska granskas med avseende på tillämpningen av jämställdhetslagen i en ändringssituation i samband med överlåtelse av rörelse. Innan rörelsen överläts hade A och B arbetat för samma arbetsgivare så det var inte fråga om löneskillnader mellan anställda som har övergått från olika organisationer. De olika grunderna för fastställande av lön som tillämpades på A och B har däremot anknytning till ändringen i avlöningssystemet till följd av överlåtelsen av rörelsen. 

Uppkomst av antagande om lönediskriminering

Jämställdhetsombudsmannen ansåg att A kan jämföra sin lön med B och att det uppstår en misstanke om lönediskriminering i enlighet med jämställdhetslagen. Arbetsgivaren bestred inte att A och B har utfört samma eller likvärdigt arbete. I motiveringarna till bestämmelsen om lönediskriminering i jämställdhetslagen betonas det att det alltid uppstår en misstanke om lönediskriminering när en arbetstagare utför samma eller likvärdigt arbete som en annan arbetstagare av det motsatta könet utför för samma arbetsgivare, men får lägre lön. I samband med lagreformen 2005 strävade man efter att förtydliga det här utgångsantagandet i både motiveringarna till lagen och genom att ändra ordalydelsen i förbudet mot diskriminering. 

Enligt motiveringarna till bestämmelsen om löneförhöjningar i jämställdhetslagen kan det bli aktuellt med en bedömning av löneskillnader mellan könen till följd av exempelvis fusion av organisationer eller ibruktagande av ett nytt avlöningssystem. I motiveringarna till lagen konstateras det nämligen att löneskillnaderna av en särskild anledning under en begränsad tid kan bero på sammanslagning av organisationer, ibruktagande av ett nytt avlöningssystem, ändrade uppgifter och marknadsfaktorer som påverkar lönen. 

Ändringssituation som godtagbar orsak till löneskillnader

Enligt jämställdhetslagen kan arbetsgivaren dementera antagandet om lönediskriminering genom att presentera en godtagbar orsak till förfarandet. Inom rättspraxis och vid tillsyn enligt jämställdhetslagen har det ansetts att arbetsgivaren i samband med vissa förändringar har haft en godtagbar orsak till löneskillnader på grund av förändringar. Samtidigt har det förutsatts att arbetsgivaren harmoniserar de löneskillnader som uppstår inom en rimlig tid. Kommentaren i motiveringarna till jämställdhetslagen att löneskillnaderna av särskilda skäl "under en begränsad tid" kan bero på en viss förändring hänvisar till kravet på en övergångsperiod som bör anses vara rimlig för harmonisering av lönerna. Därför ansåg jämställdhetsombudsmannen att A hade rätt att få sin lön harmoniserad med B:s lön inom en tidsperiod som kan anses vara rimlig.

Längden på övergångsperioden

Vid bedömningen av längden på övergångsperioden bör man beakta de krav som jämställdhetslagen ställer på bedömningen av godtagbar orsak. Övergångsperioden ska med avseende på sin målsättning vara befogad och nödvändig. 

Bedömningen av den tid som anses vara rimlig för avlägsnandet av löneskillnaderna avgörs för respektive fall. I högsta domstolens avgöranden HD 2013:10 och HD 2013:11 hade harmoniseringen av lönerna tagit två år, vilket högsta domstolen ansåg vara en rimlig tid.

I sitt svar till A har sjukvårdsdistrikt X konstaterat att harmoniseringen av lönerna för de anställda som övergick till ny arbetsgivare i samband med överlåtelsen av rörelse är avsedd att genomföras under 2020, vilket betydde en övergångsperiod på ett år. Jämställdhetsombudsmannen ansåg att den här tidsperioden, som sjukvårdsdistriktet meddelade, i det här fallet kan anses vara en godtagbar övergångsperiod för justering också av A:s avlöning såvida sjukvårdsdistriktet inte visar något annat. 

26.01.2022