Hoppa till innehåll

Jämställdhetsombudsmannens utlåtande om regeringens familjeledighetsreform (TAS 32/2020, utfärdat 3.3.2020)

Som mål för familjeledighetsreformen nämns bland annat en jämnare fördelning av familjeledigheterna och vårdansvaret mellan föräldrarna samt tillgodoseendet av barnets bästa. Målet med reformen är i synnerhet att pappor ska ta ut en större del av familjeledigheterna än i dagsläget. Den ojämna fördelningen av föräldraledigheterna har stor inverkan på jämställdheten i arbetslivet. Därför anser jämställdhetsombudsmannen det viktigt att familjeledigheterna förnyas på ett sätt som avsevärt ökar de ledigheter som öronmärks för pappor. Jämställdhetsombudsmannen anser att en jämnare fördelning av familjeledigheterna och vårdansvaret mellan föräldrarna och över huvud taget mellan kvinnor och män främjar jämställdheten och familjernas välbefinnande.

Jämställdhetsombudsmannen anser det också viktigt att familjernas mångfald beaktas. Ett jämlikt beaktande av alla familjeformer, som ställts upp som mål för familjeledighetsreformen, bör således understödas.

Angående den fortsatta beredningen betonar jämställdhetsombudsmannen särskilt bedömningen av reformens konsekvenser för lika lön. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid hur det könsneutrala språk som används i ersättningssystemet skulle påverka de avlönade moderskaps- och faderskapsledigheter som tryggas i arbets- och tjänstekollektivavtalen. De avlönade ledigheterna är för närvarande längre för kvinnorna, så de eventuella konsekvenserna gäller särskilt dem.

Ett av reformens mål är olika möjligheter till flexibilitet. I den fortsatta beredningen är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid hur föräldrarna tidsmässigt vill fördela sina ledigheter. Olika typer av flexibilitet bidrar till att jämna ut fördelningen av familjeledigheterna mellan föräldrarna. Flexibiliteten erbjuder också lösningar på de praktiska utmaningarna i familjernas vardag.

Jämställdhetsombudsmannen hördes av social- och hälsovårdsministeriet om regeringens familjeledighetsreform den 25 februari 2020. Hela utlåtandet kan läsas som bilaga.

13.05.2020