Hoppa till innehåll

Jämställdhetsombudsmannens första berättelse till riksdagen: fortfarande stora problem med jämställdhet i Finland

Jämställdhetsombudsmannen överlämnade idag sin första berättelse om jämställdhetsläget i Finland till riksdagen.  De teman som tas upp i berättelsen är jämställdhet i arbetslivet och vid läroanstalterna, diskriminering i arbetslivet, könsminoriteternas ställning, hatretorik och våld mot kvinnor. Jämställdhetsombudsmannen ger i sin berättelse rekommendationer för lagändringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att främja jämställdhet.

Enligt en del internationella mätningar har jämställdhetsläget i Finland till och med försämrats. En positiv utveckling kan alltså inte ses som en självklarhet.

– Man tänker i Finland att eftersom vi är ett av de mest jämställda länderna i världen, så har vi redan uppnått jämställdhet mellan könen. Men det finns ännu mycket som behöver göras. Löneskillnaden mellan könen, som är 16 procent, hör till de största i EU-länderna. Diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet är ett betydande diskrimineringsproblem i arbetslivet. Åtgärder för att förebygga denna form av diskriminering ska bli en central fråga i jämställdhetspolitiken. Vi har också stora problem med de mänskliga rättigheterna och kön vilka måste ingripas, som våld mot kvinnor och kravet på transkönade personers avsaknad av fortplantningsförmåga som en förutsättning för juridiskt fastställande av kön. Internationella organ som övervakar de mänskliga rättigheterna har upprepade gånger påpekat dessa problem för Finland, konstaterar jämställdhetsombudsman Jukka Maarianvaara.

– Rekommendationerna i berättelsen har formulerats så att lagstiftare och andra aktörer kan utnyttja dem så enkelt som möjligt. Min förhoppning är att beslutsfattarna och andra aktörer som är intresserade av jämställdhet använder sig av berättelsen och att den också leder till praktiska åtgärder, säger Maarianvaara.

Jämställdhetsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet och verkar inom justitieministeriets förvaltningsområde. Jämställdhetsombudsmannens uppgifter är att övervaka att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män åtföljs, att bidra till att jämställdhetslagens syfte uppnås samt att följa upp att jämställdheten genomförs på olika områden i samhället.

 

Jämställdhetsombudsmannen Jukka Maarianvaara överlämnade sin första berättelse om jämställdheten i Finland till riksdagens talman Paula Risikko torsdagen den 20 december.

20.12.2018