Hoppa till innehåll

Jämställdhetsombudsmannen, barnombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen: Translagen måste ändras så att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses (utfärdat 17.5.2018)

Ställningstagande på den internationella dagen mot homo- och transfobi 17.5.2018 (International Day Against Homophobia and Transphobia, IDAHOT)

Finlands nuvarande translag ställer flera villkor för ändring av den juridiska könstillhörigheten. Enligt lagen krävs avsaknad av fortplantningsförmåga och en psykiatrisk diagnos samt 18 års ålder. Jämställdhetsombudsmannen, barnombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen anser att lagen inte tillgodoser rättigheterna för personer som genomgår en könskorrigering.

Därtill konstaterade Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i sitt avgörande i målet A.P., Garçon och Nicot mot Frankrike våren 2017 att kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga bryter mot Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Finland är det enda nordiska landet där avsaknad av fortplantningsförmåga fortfarande är ett villkor för juridiskt fastställande av könstillhörigheten.

”Juridiskt fastställande av könstillhörigheten innebär i praktiken att en person får identitetshandlingar som motsvarar hens könsidentitet. Också datasystemen visar då rätt kön för personen. Om den här viktiga ändringen fördröjs eller förhindras helt, råkar personen i sin vardag ständigt ut för situationer där hen utsätts för diskriminering. Ett smidigt fastställande av könstillhörigheten stöder välbefinnandet för personer som hör till könsminoriteter”, konstaterar jämställdhetsombudsmannen Jukka Maarianvaara.

Enligt barnombudsmannen Tuomas Kurttila är ett av problemen i den nuvarande lagen att det är helt förbjudet att korrigera den juridiska könstillhörigheten när man är minderårig. ”Ungdomen är en känslig tid. Transungdomar löper särskilt stor risk för isolering, depression och självskadebeteende. Myndigheterna bör stödja de ungas identitet, inte dra undan mattan för dem. Det bör bli enklare att få den juridiska könstillhörigheten fastställd och det bör vara möjligt på vissa villkor även för minderåriga. Det är också bättre för barnets välbefinnande om hen kan tilltalas med det namn som hen önskar”, säger Kurttila.

”I det nuvarande systemet har det juridiska könet, det vill säga personbeteckningen, en helt obefogad roll som portvakt för vårdsystemet”, konstaterar diskrimineringsombudsmannens Kirsi Pimiä. ”Könskorrigerande behandlingar bör särskiljas från det juridiska fastställandet av könstillhörigheten, och diagnos om att vara transkönad bör inte längre vara ett villkor för att ändra personbeteckningen.”


Mer information:
Jämställdhetsombudsmannen Jukka Maarianvaara, tfn 0295 666 830
Barnombudsmannen Tuomas Kurttila, tfn 0295 666 850
Diskrimineringsombudsmannen Kirsi Pimiä, tfn 0295666809

21.05.2018