Hyppää sisältöön

Lausunnot eduskunnan sivistysvaliokunnalle ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä laajentaa tasa-arvosuunnittelua koskevaa velvoitetta varhaiskasvatukseen (TAS 473/2022, annettu 29.9.2022; TAS 499/2022, annettu 11.10.2022)

Tasa-arvovaltuutettu on antanut sekä eduskunnan sivistysvaliokunnalle että työelämä- ja tasa-arvovaltiokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä, jolla tasa-arvosuunnitteluvelvoitetta laajennettaisiin koskemaan myös varhaiskasvatusta. 

Eräistä huolista riippumatta tasa-arvovaltuutettu kannattaa esityksen tavoitteita. Tasa-arvovaltuutettu pitää tärkeänä, että sukupuolten tasa-arvoa edistetään myös varhaiskasvatuksessa ja että lapsille tarjottava varhaiskasvatus on sukupuoli- ja tasa-arvotietoista.

Tasa-arvotyö vaatii sitoutumista ja osaamista

Henkilöstön osaaminen on avainasemassa sukupuolten tasa-arvon edistämisessä varhaiskasvatuksessa. Lapsen sukupuoli- ja tasa-arvotietoinen kohtaaminen olisi otettava huomioon sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutuksessa että peruskoulutuksessa. 

Tasa-arvosuunnittelua koskeva velvoite ei yksin takaa tuloksia. Tasa-arvosuunnitelma voi hyvin tehtynä toimia työkaluna siinä suunnitelmallisessa ja tavoitteellisessa tasa-arvotyössä, johon myös varhaiskasvatuksessa on sitouduttava. Ennen kaikkea tasa-arvosuunnitelma tulisi nähdä mahdollisuutena arvioida ja kehittää varhaiskasvatuksen toimipaikan omaa toimintaa sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. 

Lausunnossaan tasa-arvovaltuutettu muistuttaa siitä, että lainsäädännöllä tai velvoitteella laatia tasa-arvosuunnitelma päästään vain rajallisesti vaikuttamaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Onnistuakseen tasa-arvotyö vaatii – säädösten lisäksi – sitoutumista ja varhaiskasvatuksen parissa työskentelevän henkilöstön suunnitelmallista ja jatkuvaa koulutusta.

Epäyhtenäinen sääntely luo tarpeetonta sekaannusta

Hallituksen esitykseen tehdyistä parannuksista huolimatta, tasa-arvovaltuutettu esittää lausunnossaan huolensa siitä, että tasa-arvolakiin ja yhdenvertaisuuslakiin ollaan edelleen säätämässä erisisältöiset säännökset varhaiskasvatuksen velvollisuudesta edistää toisaalta sukupuolten tasa-arvoa ja toisaalta yhdenvertaisuutta. 

Tasa-arvovaltuutettu toivoo, että eduskuntakäsittelyssä olisi mahdollista yhtenäistää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien varhaiskasvatusta koskevia suunnitteluvelvoitteita. Nykyiset toisistaan poikkeavat kirjaukset aiheuttavat vaikeuksia ja tarpeetonta sekaannusta säännöksiä soveltaville kouluille ja oppilaitoksille. Ei ole kenenkään etujen mukaista laajentaa nykyistä epäyhtenäistä käytäntöä varhaiskasvatukseen. 

Tasa-arvovaltuutettu on tuonut asian esille muun muassa oikeusministeriölle antamassaan yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta koskevassa lausunnossaan (TAS 159/2022, 19.5.2022) sekä sosiaali- ja terveysministeriölle antamissaan hallituksen esityksen luonnoksia koskevissa lausunnoissa (TAS 58/2020, 3.3.2020 ja TAS/192/2022, 25.5.2022). 

Tasa-arvon edistämisestä tulisi säätää varhaiskasvatuslaissa

Varhaiskasvatuslaki sisältää sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan tavoitteen. Laki ei kuitenkaan sisällä säännöstä tai konkreettisia velvoitteita, jolla turvattaisiin tai toteutettaisiin tätä tavoitetta. Lausunnossaan tasa-arvovaltuutettu toteaa, että varhaiskasvatuslain tasa-arvon edistämistä koskevaa tavoitetta olisi mahdollista konkretisoida samaan lakiin otettavilla säännöksillä. 

Tasa-arvovaltuutettu katsoo, että säädösvalmistelun olisi tullut perustua varhaiskasvatuksesta esiin nousseeseen tarpeeseen ja keskittyä toimenpiteisiin, joilla turvataan lapsen sukupuoli- ja tasa-arvotietoinen kohtaaminen. Tasa-arvosuunnitteluvelvoitteella tätä ei välttämättä turvata.

Varhaiskasvatuslakiin ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin tehdyillä kirjauksilla vältyttäisiin myös niiltä ongelmilta, joita syntyy, jos tasa-arvolakiin ja yhdenvertaisuuslakiin sisällytetään toisistaan poikkeavat kirjaukset sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä varhaiskasvatuksessa. 

27.10.2022