Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutetun virka haettavana 1.1.2023 alkaen enintään viiden vuoden määräajaksi

 

Oikeusministeriön yhteydessä sijaitsevassa tasa-arvovaltuutetun toimistossa on haettavana tasa-arvovaltuutetun virka 1.1.2023 alkaen enintään viiden vuoden määräajaksi.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) säädettyjä tehtäviä varten on oikeusministeriön yhteydessä tasa-arvovaltuutettu. Tasa-arvovaltuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Tasa-arvovaltuutetun nimittää valtioneuvosto enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Viran/tehtävän kuvaus:

Tasa-arvovaltuutetun tehtävänä on:

1) valvoa tasa-arvolain sekä ensisijaisesti syrjinnän kiellon ja syrjivän ilmoittelun kiellon noudattamista;

2) aloittein, neuvoin ja ohjein edistää tasa-arvolain tarkoituksen toteuttamista;

3) antaa tietoja tasa-arvolainsäädännöstä ja sen soveltamiskäytännöstä;

4) seurata tasa-arvon toteutumista yhteiskuntaelämän eri aloilla;

5) ryhtyä toimenpiteisiin sovinnon aikaansaamiseksi tasa-arvolaissa tarkoitettua syrjintää koskevassa asiassa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tasa-arvovaltuutetun kelpoisuusvaatimuksena on muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

Säädetyt kielitaitovaatimukset

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi
Suullinen: Erinomainen
Kirjallinen: Erinomainen
Ymmärtäminen: Erinomainen
Ruotsi
Suullinen: Tyydyttävä
Kirjallinen: Tyydyttävä
Ymmärtäminen: Tyydyttävä

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestykselliseksi hoitamiseksi tarvitaan valmiuksia johtaa ja kehittää laaja-alaista toimintaa, hyvää yhteistyökykyä, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä riittävää kielitaitoa.

Hyvä englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus 7926 euroa/kk.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Voit lähettää hakemuksesi suomeksi tai ruotsiksi osoitteessa www.valtiolle.fi
Tehtävän ID: 25-1370-2022

Hakuaika päättyy 21.11.2022 klo 16.15

Hakijoiden soveltuvuus tehtävään voidaan testata.

Huomaathan, että tehtävää hakeneiden nimet ovat julkisia.
Tietoa henkilötietojen käsittelystä oikeusministeriön palveluissa: www.oikeusministerio.fi/tietosuoja


Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Oikeusministeriö
PL 25 00023 Valtioneuvosto

Lisätietoja:
osastopäällikkö Johanna Suurpää, oikeusministeriö
puh. 02951 50534, johanna.suurpaa(at)gov.fi

04.11.2022